Algemene contactgegevens

Adres

Graaf de Ferrarisgebouw

Koning Albert II laan 20 Bus 8, 1000 Brussel, België

Routeplanner
Email
handhaving.omgeving@vlaanderen.be
Telefoon
02 553 10 99

Bevoegdheden

 • milieu-inspectie:
  • handhaaft de milieuhygiënewetgeving en houdt daarvoor toezicht op de grote potentieel milieubelastende bedrijven (hinderlijke inrichtingen van klasse 1), neemt de nodige maatregelen om de naleving van de wetgeving af te dwingen (pv's, onderrichtingen tot sanering, administratieve rechtshandelingen, administratieve boetes) en stelt bestuursmaatregelen voor aan de vergunningsverlener
  • houdt toezicht op de naleving van aanverwante milieuregelgeving, zoals het materialendecreet, het samenwerkingsakkoord preventie zware ongevallen (Seveso) en Europese verordeningen, o.m. betreffende de overbrenging van afvalstoffen, REACH, dierlijke bijproducten die niet voor menselijke consumptie bestemd zijn
  • houdt toezicht op zware-risicobedrijven (Sevesobedrijven)
  • stimuleert de gemeenten bij hun handhavingsbevoegdheid voor de minder potentieel vervuilende bedrijven (hinderlijke inrichtingen van klasse 2 en 3)
  • adviseert de Vlaamse minister van Omgeving over de handhaafbaarheid en de uitvoerbaarheid van de wetgeving
 • inspectie ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed:
  • treedt strafrechtelijk en administratief op tegen bouwovertredingen en overtredingen tegen onroerend erfgoed (bv. bouwen of verbouwen zonder bouwvergunning, wijzigen van het reliëf zonder vergunning, ontsieren of verwaarlozen van een monument)
 • toepassing van het Milieuhandhavingsdecreet: bestuurlijke handhaving, inclusief bestuurlijke beboeting:
  • legt exclusieve en alternatieve bestuurlijke geldboetes op, eventueel met voordeelontneming, voor milieu-inbreuken en milieumisdrijven, om het milieuhygiëne- en milieubeheerrecht bestuurlijk te sanctioneren
  • verleent advies aan de minister in de beroepsprocedures tegen besluiten houdende bestuurlijke maatregelen die zijn opgelegd door toezichthouders, burgemeesters of gouverneurs
  • bereidt het bestuurlijk boetebeleid voor en evalueert dit en coördineert de beleidsvoorbereiding en -evaluatie van het milieuschadebeleid
 • toepassing van het Milieuschadedecreet: coördinatie van de taken die het Milieuschadedecreet heeft toegewezen aan het Departement Omgeving als bevoegde instantie, met nadruk op het voorkomen en herstellen van (onmiddellijke) dreiging van milieuschade
 • milieucrisismanagement: de coördinatie en opvolging van het crisisbeheer bij milieu-incidenten en het beleid daarrond, samen met de crisismanager.

De afdeling Handhaving heeft, naast het hoofdbestuur in Brussel, een buitendienst in elke Vlaamse provincie die de specifieke inspectiedossiers van de provincie behandelt.