Algemene contactgegevens

Contactpersonen

Afdelingshoofd

De Becker Katrien

Bevoegdheden

  • zorgt voor een correcte en tijdige uitbetaling van de salarissen aan de personeelsleden van het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en het deeltijds kunstonderwijs
  • beheert de bijhorende financiële en administratieve personeelsdossiers, meer bepaald het bijhouden, opvolgen en verwerken van de:
    • verschillende verlofstelsels, zoals ziekteverlof, loopbaanonderbreking, verlof of afwezigheid voor verminderde prestaties, verlof om tijdelijk een andere opdracht uit te oefenen in het onderwijs
    • verschillende terbeschikkingstellingen in het onderwijs (wegens ziekte, wegens ontstentenis van betrekking, wegens persoonlijke aangelegenheden, voorafgaand aan het ouderdomspensioen)
  • verleent ondersteuning aan directies en schoolsecretariaten
  • verstrekt inlichtingen en levert een aantal gegevens aan voor interne en externe klanten