Algemene contactgegevens

Adres

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88, 1000 Brussel, België

Routeplanner
Website
http://vtc.corve.be
Email
toezichtcommissie@vlaanderen.be
Fax
02 553 55 42
Telefoon
02 553 50 47

Bevoegdheden

De Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer:

  • verleent, op verzoek of op eigen initiatief, advies aan het Vlaams Parlement, de Vlaamse Regering, de instanties en belanghebbenden over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het kader van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer en de uitvoeringsbepalingen ervan
  • verleent machtigingen voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens door een Vlaamse overheidsinstantie
  • geeft advies aan de Vlaamse Regering over de erkenning als authentieke gegevensbron, wanneer die bron persoonsgegevens bevat
  • verleent advies bij de aanstelling van veiligheidsconsulenten bij instanties.

De toezichtcommissie brengt jaarlijks bij het Vlaams Parlement schriftelijk verslag uit over de vervulling van haar opdrachten gedurende het voorbije jaar.