Voorwaarden

Maak een inschatting van de grootte, het zelfverbruik en de terugverdientijd van een thuisbatterij aan de hand van de simulator op energiesparen.be ((opent in nieuw venster)). Ondanks de premie blijft de investering in een thuisbatterij hoog, het is niet voor iedereen rendabel. Informeer u dus goed.

Voorwaarden sinds 1 januari 2022

 • De premie voor een thuisbatterij geldt alleen voor natuurlijke personen (particulieren, met inbegrip van natuurlijke personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep uitoefenen), en niet voor organisaties of vennootschappen.
 • De datum van aanvraag met een volledig premiedossier is bepalend voor de premievoorwaarden.
 • De aanvraag moet uiterlijk 9 maanden na de laatste factuur gebeuren.
 • Een volledig dossier bestaat uit:
  1. Een kopie van alle facturen. In geval van leasing het leasingcontract waarop de maandelijkse of jaarlijkse kostprijs wordt vermeld. De facturen moeten de verschillende investeringskosten duidelijk gedetailleerd weergeven (kostprijs batterijsysteem, omvormer van de batterij en plaatsingskosten voor de batterij).
  2. Een verklaring op eer in te vullen door de elektrotechnische installateur (nieuwe versie Verklaring op eer voor thuisbatterij sinds 1 november 2021 (Word bestand)).
  3. Een keuringsbewijs dat voldoet aan de AREI-normen.
  4. Een attest van Fluvius met bevestiging dat er een decentrale productie-installatie aanwezig is, een digitale meter geplaatst is en de batterij is aangemeld. U kunt het attest online bij Fluvius aanvragen ((opent in nieuw venster)). Sinds 1-11-2021 is dit attest niet langer nodig. De online premieaanvraagmodule werd hiervoor aangepast.
 • De hoofdmeter op uw aansluiting op het elektriciteitsnet moet een digitale meter zijn waarmee de afname en de injectie apart kunnen worden gemeten. U kunt een online aanvraag indienen bij Fluvius om uw digitale meter vervroegd te laten plaatsen ((opent in nieuw venster)) (de gemiddelde kostprijs bedraagt 88 euro incl. btw) . Hou steeds rekening met een doorlooptijd tussen de aanvraag bij Fluvius en de effectieve plaatsing van de digitale meter.
 • Batterij/opslagsysteem moet aangemeld zijn bij Fluvius ((opent in nieuw venster)).
 • Bij een hybride omvormer, die zowel gebruikt wordt door de productie-installatie (bv. zonnepanelen) als de thuisbatterij, wordt slechts 50% van de kostprijs van de hybride omvormer in rekening gebracht als investeringskost bij de premie. De installateur van de thuisbatterij zal deze kostprijs invullen op de verklaring op eer.
 • De premie voor een thuisbatterij geldt alleen voor (natuurlijke) personen, en niet voor organisaties of vennootschappen.
 • U moet eigenaar zijn van een decentrale productie-installatie voor elektriciteit met een maximaal vermogen van 10 kW (een kleinschalige windturbine, micro-warmtekrachtkoppeling,…) of van zonnepanelen met een maximaal omvormervermogen van 10 kVA of u leaset de installatie.
 • De batterij moet aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet in Vlaanderen en moet zijn geplaatst door een elektrotechnisch installateur.
 • De hoofdmeter op uw aansluiting op het elektriciteitsnet moet een digitale meter zijn waarmee de afname en de injectie apart kunnen worden gemeten.
 • Er kan maximaal 1 premie voor een thuisbatterij worden toegekend per EAN-nummer en per 10 jaar.
 • Ook thuisbatterijen met een capaciteit groter dan 9 kWh komen in aanmerking voor een premie, maar het toegekende premiebedrag stijgt niet meer boven de 9 kWh. De premie in 2022 voor een batterij van bijvoorbeeld 10 kWh zal dus maximaal 4 kWh x 225 euro/kWh + 2 kWh x 187,5 euro/kWh + 3 kWh x 150 euro/kWh + 1 kWh x 0 euro/kWh = 1725 euro bedragen (en max. 40% van het factuurbedrag incl. btw).
 • Ook een batterij van een elektrisch voertuig die een tweede leven krijgt als ‘nieuwe’ thuisbatterij kan in aanmerking komen als die geplaatst wordt door een elektrotechnisch installateur.
 • Een loodbatterij met waternavulmogelijkheid komt niet in aanmerking voor de premie.
 • Als het batterijsysteem wordt aangekocht, moet het minstens 10 jaar aangesloten blijven op het distributienet. Een leasingcontract moet een minimumlooptijd van 10 jaar hebben.  Indien niet meer aan de voorwaarden voldaan is, dan wordt de premie teruggevorderd.
 • Het batterijsysteem moet gekeurd zijn volgens de AREI-normen. Op het keuringsbewijs staan het merk, het type, de opslagtechnologie, de bruikbare capaciteit (uitgedrukt in kWh), het vermogen (uitgedrukt in kW) en de wijze van aansluiting.
 • Het batterijsysteem beschikt over een tweerichtingscommunicatie-interface. Meer uitleg vindt u in de Veelgestelde vragen en veelgebruikte termen (premie) thuisbatterij (PDF bestand opent in nieuw venster).

Procedure

Aanvraag premie sinds 1 januari 2022

 • Via de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap kunt u uw online aanvraag voor de batterijpremie ((opent in nieuw venster)) indienen.
 • Op de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap staat een overzicht van de documenten die u nodig hebt om de aanvraag online in te kunnen dienen ((opent in nieuw venster)).
 • U kunt de aanvraag doen wanneer de thuisbatterij geplaatst, aangemeld en gekeurd werd.
 • Voor aanvragen sinds 1 januari 2022 moet de aanvraag worden ingediend tot uiterlijk 9 maanden na de factuurdatum of de datum waarop het leasecontract is gesloten.
 • Normaal gezien krijgt u na uw online aanvraag binnen een termijn van 4 tot 6 maanden een e-mail.
  • Na het correct indienen van een dossier, krijgt u een automatische ontvangstmelding per e-mail, waarin u het dossiernummer krijgt. Ontvangt u geen mail binnen het kwartier, stuur dan onmiddellijk een mail naar veka@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie) met het probleem.
  • Als uw aanvraag onvolledig is, na behandeling van uw dossier binnen een termijn van 4 tot 6 maanden, krijgt u een e-mail met vraag om documenten na te sturen. In die mail staat een link naar uw aanvraag. Zo kunt u extra documenten online opladen.
  • Als uw aanvraag volledig is en wordt goedgekeurd, dan krijgt u een goedkeuringsmail. In die goedkeuringsmail staat vermeld dat de premie binnen de 2 maanden zal uitbetaald worden.

Bedrag

Capaciteit batterij

Bedrag van
1-4-2021
tot
31-12-2021

Bedrag 2022

Bedrag 2023

Bedrag 2024

Bedrag 2025

0 tot 4 kWh

300 euro/kWh

225 euro/kWh

150 euro/kWh

75 euro/kWh

0 euro/kWh

4 tot 6 kWh

300 euro/kWh

187,5 euro/kWh

125 euro/kWh

62,5 euro/kWh

0 euro/kWh

6 tot en met 9 kWh

250 euro/kWh

150 euro/kWh

100 euro/kWh

50 euro/kWh

0 euro/kWh

Vanaf 9 kWh

geen bijkomend bedrag

geen bijkomend bedrag

geen bijkomend bedrag

geen bijkomend bedrag

geen bijkomend bedrag

maximum per batterij

2550 euro, max. 40% factuur incl. BTW

1725 euro, max. 40% factuur incl. BTW

1150 euro, max. 40% factuur incl. BTW

575 euro, max. 40% factuur incl. BTW

0 euro

Medegefinancierd door de Europese Unie - NextGenerationEU

Uitzonderingen

Wetgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 wat betreft de invoering van een premie voor een stationaire installatie voor elektrochemische opslag van elektriciteit.

Veelgestelde vragen