Het rapport kadert in de studie naar de doelmatigheid van het beschermingsinstrumentarium voor onroerend erfgoed in Vlaanderen en behandelt het pakket archeologische sites. Het eerste deel beschrijft de gehanteerde methodologie, de opbouw van de inventaris, algemene conclusies en een aantal markante bevindingen met betrekking tot de dataset. Het tweede deel gaat dieper in op enkele ‘subsets’, het bovengronds erfgoed, de aarden monumenten en de beschermde monumenten met enkel ondergrondse structuren.

Meer informatie