In het Vlaamse Gewest is sinds de eeuwwisseling het percentage gehuwden verder gedaald. De toename van het ongehuwd samenwonen heeft deze daling niet volledig kunnen compenseren, waardoor globaal genomen het percentage volwassenen dat met een partner samenwoont, is gedaald. Alleen op latere leeftijd is, onder meer door de toegenomen levensverwachting, dit percentage gestegen. Iets minder volwassenen wonen samen met kinderen en iets minder kinderen wonen samen met twee ouders dan voorheen. Zowel het samenwonen met een partner als met kinderen gebeurt vaker dan in 2000 ongehuwd. Deze trends zullen zich de komende jaren voortzetten.

Publicatiedatum November 2017
Publicatietype Studie
Thema's Gezin en samenleving
Reeks SVR-Verkenning, 2017/1