Deze publicatie wil een beeld geven van de relatie tussen enerzijds de landbouw & visserij en anderzijds het milieu. Ze is tot stand gekomen als achtergronddocument bij het jaarlijkse Milieu- en Natuurrapport MIRA T (www.milieurapport.be). Het is de bedoeling om een wetenschappelijke verduidelijking en meer uitgebreide informatie te geven bij het overeenkomstige hoofdstuk in MIRA-T 2004. Er wordt dus een stand van zaken medio 2004 gegeven. Dit document wil alle relevante effecten van landbouw- & visserijactiviteiten op het milieu beschrijven, zowel de milieuverstoringen, als de positieve effecten die de sector teweegbrengt. Daartoe worden kwantitatieve gegevens over de milieudruk (brongebruik en emissies) en de milieubaten (service) van de sector samengebracht met de onderliggende drijvende krachten ervan. Indicatoren van de onderliggende maatschappelijke activiteiten (D indicatoren, ‘driving forces’) en van de milieudruk (P-indicatoren, ‘pressure’) worden met elkaar vergeleken via indicatoren van eco efficiëntie. De evolutie van de indicatoren wordt getoetst aan beleidsdoelstellingen. Tenslotte worden de ingezette beleidsinstrumenten en genomen maatregelen geëvalueerd (R-indicatoren, ‘response’).
Publicatiedatum
Juli 2005
Publicatietype
Rapport
Auteur(s)
Wustenberghs, H.; Lauwers, L.; Overloop, S.
Reeks
CLE 1.14
Opmerking

ENKEL PDF BESCHIKBAAR!