Doorheen de jaren kreeg de Stiemerbeek door de snelle toename in verhardingsteeds meer regenwater te slikken. Vorige eeuw werd de Stiemerbeek meermaals uitgediept en recht-getrokken om al dit water te kunnen afvoeren richting de Demer. Die snelle afvoer zorgt vandaag voor problemen. De valleigronden verdrogen en stroomafwaarts ontstaan over-stromingen. Om ons in de toekomst te wapenen tegen de gevolgen van klimaat-verandering is er terug nood aan soortenrijke natte graslanden in de Stiemervallei. Die kunnen als een spons water en CO2 in de bodem vasthouden en voor meer biodiversiteit zorgen. Het hoofddoel van dit landinrichtingsplan is dan ook valleiherstel. Samen met partners wordt een geïntegreerd plan uitgewerkt waarin ook andere kansen en knelpunten worden aangepakt.
Publicatiedatum Juni 2021
Publicatietype Folder
Thema's Inrichting van de open ruimte