Het rapport bevat de meetresultaten van de polluenten zwaveldioxide, stikstofoxides, fijn stof, zwarte koolstof, ozon, vluchtige organische stoffen, dioxines en PCB’s en PAK’s in de Antwerpse haven en agglomeratie. De meetresultaten worden getoetst aan de bestaande en toekomstige Europese normen en aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het rapport bespreekt ook de trend van de afgelopen jaren.

Publicatiedatum November 2017
Publicatietype Rapport
Thema's Lucht en geluid