De analyse brengt de socio-demografische en ruimtelijke verschillen inzake milieubesef en de opvattingen over milieubeleid in Vlaanderen in kaart. De analyse geeft aan dat meer dan zes op de tien Vlamingen zich zorgen maakt over milieuvervuiling. Hoe meer verstedelijkt mensen wonen, hoe vaker ze geconfronteerd worden met zwerfvuil, lawaai en stank van het wegverkeer. Voor aspecten van milieubezorgdheid zijn er haast geen verschillen naar woonomgeving. Meer dan zes op de tien Vlamingen zijn de mening toegedaan dat vooral gedragsverandering een belangrijke voorwaarde is om milieuproblemen op te lossen. Op de vraag wie het meest aangewezen is om iets te doen, kijkt vier op de tien van de respondenten naar de industrie, dan volgen „mensen zoals u en ik‟ en de overheid. Inwoners van grootsteden zijn iets minder overtuigd dat de industrie het meest aangewezen is. Op het platteland is het belang van „mensen zoals u en ik‟ iets groter. Doet Vlaanderen genoeg voor het milieu? Iets meer dan de helft van de respondenten vindt van wel. Dit is onafhankelijk van de woonomgeving. Wel zijn er iets meer hogeropgeleiden die vinden dat de overheid te weinig doet. Ter afsluiting is het duidelijk dat milieubesef en opvattingen over milieubeleid niet bij alle bevolkingsgroepen in dezelfde mate leven. Dit bevestigt het nut van een doordacht communicatie- en doelgroepenbeleid voor een breed maatschappelijk draagvlak voor het milieubeleid in Vlaanderen.
Publicatiedatum November 2012
Publicatietype Studie
Thema's Milieu- en natuurbeleid
Auteur(s) Peter De Smedt
Reeks SVR - Webartikel, 2012/6