Gedurende het laatste decennium kende het onderzoek naar organische koolstofvoorraden in de bodem (BOC-voorraden) een sterke opgang in Europa en ook in Vlaanderen. Deze hernieuwde interesse in organische stof kwam voornamelijk voort uit de ratificatie van het Kyoto-protocol dat een mogelijkheid voorzag om CO2 ‘sinks’ in te brengen in nationale broeikasgasemissiebalansen. Eerder onderzoek in België toonde een sterk verlies aan BOC aan gedurende de jaren ‘90. Bovendien bleek het potentieel om koolstof op te slaan in de bodem beperkt te zijn voor de intensieve Vlaamse landbouw. Dit maakt onze landbouwbodems kwetsbaar voor verder BOC-verlies en de daaraan verbonden bodemdegradatie.
Publicatiedatum September 2011
Publicatietype Rapport
Thema's Bodem , Landbouw en visserij
Auteur(s) Dr. ir. s. Sleutel e.a.