De studie bevat drie delen. Het eerste deel bevat een overzicht van de resultaten van de ecologische kwaliteit van het Schelde-estuarium in 2008-2009. Concreet worden de ruimtelijke en temporele veranderingen in soortenrijkdom en visdensiteit toegelicht. Vervolgens worden de resultaten van de visbemonsteringen gebruikt om middels een estuariene index de biotische integriteit te berekenen. Dit laat toe om een waardeoordeel uit te spreken over het Zeeschelde-ecosysteem. Deze index gebruikt dus één van de kwaliteitselementen, opgelegd door de Europese Kaderrichtlijn Water, om te rapporteren over de ecologische kwaliteit van onze waterlichamen. In het laatste deel komen de trends in het visbestand, opgetekend voor de periode 1995-2009, aan bod.

Publicatiedatum Mei 2010
Publicatietype Rapport
Thema's Natuur en bos
Auteur(s) Jan Breine, Maarten Stevens, Gerlinde Van Thuyne, Claude Belpaire
Reeks INBO.R.2010.13