Advies over het voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, het besluit van de Vlaamse Regering van … houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming en van het besluit van de Vlaamse Regering van … tot financiering van sommige sociale akkoorden in bepaalde gezondheidsinrichtingen en -diensten
Publicatiedatum
November 2018
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Beleid en regelgeving welzijn en gezondheid