Voorwaarden

Slechts in uitzonderlijke gevallen zal het Rampenfonds schade aan private eigendom (burgers, ondernemingen, organisaties) of openbare eigendom vergoeden en dat alleen als het schadefeit als ramp erkend werd in het Vlaamse Gewest.

 • Goederen die al verzekerd zijn binnen de gewone brandverzekering, komen nooit in aanmerking voor een vergoeding van het rampenfonds. U moet uw schadegeval aan uw brandverzekeraar aangeven. Het is de verzekeraar die u zal vergoeden.
 • Goederen die niet verzekerd zijn binnen een brandpolis (hoewel een verzekering wel mogelijk was), worden enkel vergoed als het slachtoffer kan aantonen dat hij recht had op een leefloon of een gelijkwaardige vergoeding, op het ogenblik van de ramp.
 • Voor goederen die niet verzekerbaar zijn door een gewone brandpolis, kunt u eventueel een vergoeding krijgen van het Rampenfonds, op voorwaarde dat de ramp officieel erkend werd.

Niet alle schade komt in aanmerking voor een vergoeding. U kunt geen vergoeding krijgen voor:

 • schade aan luxegoederen (bv. kunst, zwembaden, tennisvelden, sauna-uitrusting, pleziervaartuigen, ...)
 • schade aan goederen veroorzaakt door de schuld, nalatigheid of onvoorzichtigheid van de schadelijder of een derde (bv. rijden met een voertuig in overstroomde straten, schade door een constructiefout of slijtage van het goed)
 • onrechtstreekse schade, bv.
  • schade ten gevolge van het bevel van een gemeente om dijken te doorbreken
  • schade ten gevolge van stressreactie van dieren, bv. een op hol geslagen paard.
 • louter esthetische schade aan onderdelen van goederen die niet essentieel zijn voor de normale werking.

Procedure

De procedure voor schadevergoeding loopt in twee stappen. Eerst moet het Rampenfonds de ramp erkennen. Pas daarna kunt u een aanvraag tot schadevergoeding indienen.

Erkenning van de ramp

Als er zich een natuurramp heeft voorgedaan en u hebt schade geleden, dan moet u een aanvraag tot erkenning indienen bij het Vlaams Rampenfonds ((opent in nieuw venster)) binnen 60 dagen na het schadelijk weersverschijnsel (sinds 9 november 2020 niet langer via de gemeente).

 • Het Vlaams Rampenfonds onderzoekt de aanvraag en vraagt de erkenning als ramp aan bij de minister-president.
 • De minister-president legt de erkenningsaanvraag voor aan de Vlaamse Regering, die beslist over de goedkeuring.
 • Daarna volgt de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Pas na de verschijning in het Belgisch Staatsblad is er officieel sprake van een erkende ramp.

Op de webpagina van het Vlaams Rampenfonds kunt u zien welke rampen (sinds 1 juli 2014) al erkend zijn.

Aanvraag van een schadevergoeding

Als de ramp officieel erkend werd als natuurramp, dan hebt u 3 maanden de tijd (vanaf de maand die volgt op de publicatie in het Belgisch Staatsblad) om een schadedossier in te dienen bij het Vlaams Rampenfonds. Bv. de deadline voor de overvloedige regenval, de hagel en de lokale rukwinden in de periode 1 juni tot 27 juli 2019, erkend op 23 december 2020, is 31 maart 2021.

U kunt uw aanvraag indienen via

Bedrag

Een deskundige van het Vlaams Rampenfonds maakt een raming van de schade. Dat bedrag wordt opgedeeld in schijven voor de berekening van de vergoeding:

 • De eerste schijf wordt volledig vergoed.
 • De tweede schijf wordt aan 90% vergoed.
 • De derde schijf wordt aan 80% vergoed.
 • ...

Er is een franchise van 500 euro voor schade aan private goederen. Dit wil zeggen dat u de eerste 500 euro niet terugbetaald krijgt.

Voor schade aan openbaar domein is er een franchise van 12.500 euro.

Uitzonderingen

Federaal rampenfonds

De erkenning (of niet-erkenning) van rampen die plaatsvonden tot en met eind juni 2014, is een bevoegdheid van de federale overheid. De federale overheid behandelt al die dossiers. Op de website www.rampen.be ((opent in nieuw venster)) van de Directie Rampenschade van de FOD Binnenlandse Zaken vindt u meer informatie en contactgegevens.

Landbouwrampenfonds

Tot en met 31 december 2019 was er een onderscheid tussen een algemene natuurramp en een landbouwramp:

 • algemene natuurramp: een ramp waarbij er niet alleen schade is aan landbouwgewassen en waarbij niet alleen landbouwers, maar ook andere burgers getroffen zijn.
 • landbouwramp: een ramp waarbij er alleen schade is aan landbouwteelten.

Sinds 1 januari 2020 geldt er een overgangsperiode van 5 jaar voor schade aan teelten in de landbouwsector. Tijdens de overgangsperiode wordt een tegemoetkoming voor teeltschade gradueel afgebouwd en zal de grootte van de vergoeding afhankelijk zijn van het afsluiten van een brede weersverzekering ((opent in nieuw venster))voor teelten.

Wetgeving

Decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest