Statutenwijzigingen van SHM’s en woonmaatschappijen vereisen meestal de goedkeuring van de minister. Dat is zeker het geval voor statutenwijzigingen van SHM’s die zich omvormen tot woonmaatschappij. De procedure om statuten te wijzigen of om een erkenning als woonmaatschappij te krijgen vindt u hieronder.

Wanneer is geen voorafgaande goedkeuring van de statuten door de minister vereist?

Conform artikel 4.102 §2, eerste lid van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 (BVCW) is een voorafgaande goedkeuring door de minister niet vereist voor de volgende statutenwijzigingen:

  1. het in overeenstemming brengen van de statuten van woonmaatschappijen met de modelstatuten;
  2. een wijziging van de door de woonmaatschappij toegevoegde inhoud, met uitzondering van de inhoud die aan de modelstatuten verbonden is. Het gaat hier over aanvullende statutaire bepalingen die niet strijdig zijn met de modelstatuten, de VCW, bepalingen van het WVV of andere dwingende regelgeving;
  3. de vervanging van een of meer met naam genoemde personen, aandeelhouders of vennoten, op voorwaarde dat die vervanging geen andere wijzigingen van de statuten inhoudt;
  4. de wijziging van de benaming van de vennootschap, op voorwaarde dat de rechtsvorm wordt behouden en dat de wijziging niet leidt tot aanpassingen aan het aantal aandeelhouders of vennoten;
  5. een uitgifte van aandelen.

Bij twijfel, raadpleegt u best Wonen in Vlaanderen (per e-mail: juridischadvies.wonen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie) ). Ook als de geplande statutenwijziging geen goedkeuring van de minister behoeft moet u de statutenwijziging wel aanmelden bij Wonen in Vlaanderen. Zo’n aanmelding doet u per beveiligde zending (per brief naar het Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 40, 1000 Brussel of per e-mail aan erkenning.woonbeleid@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)) bij het agentschap Wonen in Vlaanderen.

We onderscheiden hieronder volgende mogelijke situaties:

Bestaande SHM’s die na 1 januari 2020 om welke reden dan ook hun statuten wijzigen, moeten voldoen aan de nieuwe regels van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

De omzendbrief van 24/04/2020 (OMG/W 2020/3)(PDF bestand opent in nieuw venster) verduidelijkt welke aanpassingen aan de statuten van bestaande SHM’s (ter gelegenheid van de eerstvolgende statutenwijziging) noodzakelijk zijn, als gevolg van de nieuwe regels van het federale vennootschapsrecht en de bestaande Vlaamse erkenningsvoorwaarden voor SHM’ s.

Ook wanneer u in de aanloop naar de vorming van een woonmaatschappij een fusie of splitsingsoperatie doet met een andere SHM (of een andere vorm van herstructurering doorvoert, zoals overdrachten van bedrijfstak of algemeenheid), moet u gebruik maken van de modelstatuten voor SHM’s, maar kan u - mits goedkeuring door de minister - ook al gebruik maken van sommige artikelen uit de modelstatuten voor woonmaatschappijen, met uitzondering van de bepalingen die rechtstreeks verband houden met de erkenning als woonmaatschappij of met de huidige SVK-activiteiten: modelstatuten_wm_vs_shm_onofficiele_versie_31_03_2022.docx(Word bestand)

Pas wanneer u effectief een aanvraag doet om erkend te worden als woonmaatschappij, maakt u integraal gebruik van de modelstatuten voor woonmaatschappijen (zie hieronder).