Gedaan met laden. U bevindt zich op: Informatie voor (kandidaat)-huurders en -kopers van een sociale woning Toezicht

Informatie voor (kandidaat)-huurders en -kopers van een sociale woning

Klachten

Bent u een (kandidaat-) sociale huurder, koper of ontlener, en hebt u een klacht over uw sociale huisvestingsorganisatie, neem dan eerst contact op met de organisatie zelf.

Als u niet akkoord gaat of niet tevreden bent met hun antwoord, kunt u ook een klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst:

Vlaamse Ombudsdienst, Leuvenseweg 86 te 1000 Brussel
Fax: 02 552 48 00
E-mail: klachten@vlaamseombudsdienst.be(opent in uw e-mail applicatie)
Telefoon: 02 552 48 48 – 1700 (gratis nummer)

Georganiseerd beroep (verhaalrecht)

In een aantal gevallen kan de kandidaat-huurder bij de toezichthouder een bijzondere klachtprocedure starten tegen een beslissing van de verhuurder: het zogenaamde verhaalrecht.

Wat is een verhaalrecht?

Een (kandidaat-)huurder kan een verhaalprocedure opstarten tegen de beslissing om:

 1. een woning toe te wijzen aan een andere kandidaat-huurder
 2. geen versnelde toewijzing toe te staan
 3. niet het actueel beschikbaar inkomen te hanteren voor controle van het inkomen
 4. de kandidaat-huurder te schrappen
 5. een toewijzing te weigeren
 6. hem niet in te schrijven
 7. iemand niet te laten toetreden
 8. de voorkeur inzake ligging, type en maximale huurprijs te weigeren
 9. hem niet op te nemen in het referentiebestand van de Vlaamse huurpremie
 10. de door de kandidaat opgegeven reden voor weigering van een aanbod niet als gegrond te beschouwen

Hoe start u een verhaalprocedure op?

Een verhaal dient u in per aangetekend schrijven bij de toezichthouder binnen een vastgelegde termijn:

 • 1 jaar na de beslissing van toewijzing aan een andere kandidaat-huurder (bovenvermeld punt 1);
 • 30 dagen na kennisgeving van de andere gevallen (de bovenvermelde punten 2 tot en met 10);
 • 6 maanden bij het reeds twee maanden uitblijven van een beslissing van de verhuurder na een vraag van de (kandidaat-)huurder (bij bovenvermelde punten 2, 3, 6 en 7).

U richt uw verhaal aan de toezichthouder van de afdeling Toezicht, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 40, 1000 Brussel.

De toezichthouder oordeelt over de ontvankelijkheid en gegrondheid binnen de 30 dagen en antwoordt aan u en aan de verhuurder. Als de toezichthouder het verhaal gegrond verklaart, neemt de verhuurder binnen de 30 dagen een nieuwe beslissing en bezorgt die aan toezichthouder en aan u. Als een nieuwe beslissing uitblijft, wordt de oude ongedaan gemaakt of - bij gemiste toewijzing (bovenvermeld punten 1 en 5) - krijgt u voorrang voor een volgende woning.

Volgt de verhuurder de gegronde beoordeling niet ? Dan moet hij daarvoor (nieuwe) argumenten aanbrengen. Als de toezichthouder het niet eens is met de nieuwe beslissing of argumenten dan kan hij de nieuwe beslissing vernietigen.

Benadeeld bij de toewijzing van een sociale koopwoning?

Een geregistreerde kandidaat-koper die zich benadeeld voelt bij een toewijzing van een woning kan binnen zes maanden na de datum van de betwiste toewijzing met een beveiligde zending (aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs) beroep aantekenen bij de toezichthouder.

U richt uw schrijven aan de toezichthouder van de afdeling Toezicht, Herman Teirlinckgebouw, Havelaan 88 bus 40, 1000 Brussel.

De toezichthouder beoordeelt de ontvankelijkheid en bezorgt zijn advies over de gegrondheid van het ontvankelijke beroep binnen dertig dagen aan de sociale huisvestingsmaatschappij.

De sociale huisvestingsmaatschappij bezorgt de gemotiveerde beslissing van de raad van bestuur over de gegrondheid van het beroep binnen zestig dagen na de beroepsbrief met een beveiligde zending aan de indiener. Zij bezorgt op dezelfde datum een afschrift aan de toezichthouder.

De uiteindelijke beslissing ligt dus in handen van het beslissingsorgaan van de SHM maar de toezichthouder heeft uiteraard nog zijn schorsings- en vernietigingsbevoegdheid.

Als er binnen zestig dagen na de beroepsbrief geen beslissing is, wordt het beroep als ontvankelijk en gegrond beschouwd.

De kandidaat-koper wiens beroep ontvankelijk en gegrond is, krijgt een absoluut recht van voorrang bij de toewijzing van de eerstvolgende beschikbare sociale koopwoning die aan zijn keuze beantwoordt.