Gezinsbijslag

Zelfstandige aan de slag in een bouwwerf
© Lieven Van Assche

Als u aangesloten bent bij een socialeverzekeringsfonds en u betaalt uw bijdragen, dan hebt u recht op gezinsbijslag. De gezinsbijslag bestaat uit:

  • kinderbijslag
  • kraamgeld (geboortepremie)
  • adoptiepremie

In België hebben werknemers, ambtenaren en zelfstandigen elk een eigen stelsel voor gezinsbijslag. Als een van de ouders (tweeverdieners) zelfstandige is en de andere niet, dan wordt altijd het stelsel van de werknemer of ambtenaar toegepast. Als beide ouders zelfstandig zijn, dan wordt de gezinsbijslag uitbetaald door het socialeverzekeringsfonds van de vader.

Pensioen

Via de sociale bijdragen die u betaalt aan uw socialeverzekeringsfonds, krijgt u recht op een wettelijk pensioen voor zelfstandigen. Het wettelijke pensioen bestaat uit:

  • een rustpensioen: u kunt een rustpensioen krijgen als u zelfstandige of helper bent geweest.
  • een overlevingspensioen: de weduwe of weduwnaar van de zelfstandige of helper kan in aanmerking komen voor een overlevingspensioen.
  • een pensioen voor de gescheiden echtgenoot of echtgenote: de ex-echtgeno(o)t(e) van een zelfstandige of helper kan een pensioen van zijn ex-partner krijgen (onder bepaalde voorwaarden).

Naast het wettelijke pensioen kunt u als zelfstandige ook sparen voor een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ). Het vrij aanvullend pensioen staat helemaal los van de verplichte bijdragen die u als zelfstandige of helper aan uw socialeverzekeringsfonds hebt betaald. Om een vrij aanvullend pensioen op te bouwen, kunt u vrijwillig een bijdrage betalen aan uw socialeverzekeringsfonds of pensioeninstelling. De bijdrage die u betaalt, is een percentage van uw beroepsinkomsten. Het aanvullend pensioen wordt betaald boven op het wettelijke pensioen, onder de vorm van een kapitaal of een lijfrente, zodra het wettelijke pensioen ingaat

Ziekteverzekering

Als u ziek bent of niet meer kunt werken, dan kunt u aanspraak maken op de ziekteverzekering. Niet alleen u als zelfstandige, maar ook uw echtgenoot of echtgenote en kinderen kunnen er een beroep op doen.

Via de ziekteverzekering hebt u recht op:

  • (gedeeltelijke) terugbetaling van medische verzorging (bv. bezoek aan de huisarts of aankoop van geneesmiddelen)
  • een uitkering bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of invaliditeit (tijdelijk of definitief), vanaf de tweede maand dat u arbeidsongeschikt verklaard bent. De eerste maand dat u ziek of arbeidsongeschikt bent, ontvangt u geen uitkering.

Het socialeverzekeringsfonds int de bijdragen die recht geven op ziekteverzekering, maar de ziekenfondsen (mutualiteiten) zorgen voor de terugbetaling. U moet dus zowel aangesloten zijn bij een socialeverzekeringfonds als bij een ziekenfonds (mutualiteit).

Heel wat zelfstandigen sluiten vaak nog bijkomende private verzekeringen af, zoals een hospitalisatieverzekering of een verzekering gewaarborgd inkomen.

Werkloosheid

In principe hebt u als zelfstandige geen recht op werkloosheidsuitkeringen als u werkloos wordt. Alleen als u in de periode voor u zelfstandige werd, bij een werkgever in loondienst bent geweest, kunt u onder bepaalde voorwaarden na de stopzetting van uw zelfstandige activiteit toch bij de RVA aankloppen voor een uitkering, op basis van uw vroegere periode in loondienst. Neem daarvoor contact op met uw plaatselijke RVA-kantoor ((opent in nieuw venster)).

Zelfstandigen die hun activiteit noodgedwongen moeten stopzetten of onderbreken en daardoor zonder inkomen vallen, kunnen wel een uitkering aanvragen via het overbruggingsrecht.