Voorwaarden

Alle jongeren zijn welkom: scholieren, universitairen en hogergeschoolden. De Vlaamse overheid doet ook extra inspanningen voor knelpuntstages en kansengroepen.

Er zijn stageplaatsen voor volgende jongeren:

  • leerlingen en studenten die voor hun schoolse opleiding een stage volgen (schoolstage)
  • cursisten van opleidingscentra (stage van opleidingscentrum).

Betaalde leerwerkplaatsen zijn er voor leerlingen uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs. Zij volgen twee dagen per week les op school en gaan drie dagen werken.

Procedure

Er bestaat geen algemeen overzicht van de mogelijke stageplaatsen of leerwerkplaatsen bij de Vlaamse overheidsdiensten. Het zoeken en organiseren van die stage- en leerwerkplaatsen is een taak van het Agentschap Overheidspersoneel (AgO). De toekenning van stage- en leerwerkplaatsen gebeurt enkel op vraag.

Voor meer informatie: Recep Bas (opent in uw e-mail applicatie) of Greta Gryson (opent in uw e-mail applicatie).

Een aantal entiteiten van de Vlaamse overheid bieden wel zelf stage- en leerwerkplaatsen aan, zoals Kind en Gezin ((opent in nieuw venster)).

Bedrag

Stageplaatsen zijn onbezoldigd.

Een leerwerkplaats geeft recht op een leervergoeding en eventuele bijkomende voordelen. De maximale vergoeding is gekoppeld aan uw leeftijd. Je vindt de berekeningstabellen ((opent in nieuw venster)) op de website.

Personen tewerkgesteld met een beroepsinlevingsovereenkomst hebben ook recht op verlof.

Wetgeving

Decreet van 15 juni 2005 houdende de toekenning van de mogelijkheid tot sluiting van beroepsinlevingsovereenkomsten aan sommige rechtspersonen (B.S. 12 augustus 2005)

Besluit van de Vlaamse Regering van 2 september 2005 tot vaststelling van de voorwaarden waartegen beroepsinlevingsovereenkomsten kunnen worden afgesloten bij haar diensten (B.S. 23 september 2005)

Besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2005 tot vaststelling van de voorwaarden waartegen beroepsinlevingsovereenkomsten kunnen worden afgesloten door sommige rechtspersonen (B.S. 12 januari 2006)