Sinds 1 september 2018 zijn er nieuwe regels voor de stagebonus. De informatie op deze pagina gaat over de nieuwe regelgeving. Controleer of u onder de oude of nieuwe regelgeving valt.

Voorwaarden

 • de onderneming en jongere hebben een overeenkomst in het kader van een alternerende opleiding: 
  • een overeenkomst van alternerende opleiding (OAO)  
  • een stageovereenkomst alternerende opleiding  
  • een deeltijdse arbeidsovereenkomst  
  • of een brugprojectovereenkomst.  
 • De jongere werd opgeleid bij een werkgever in het Vlaamse Gewest.  
 • De jongere werd in het schooljaar waarvoor de stagebonus wordt aangevraagd minstens 3 maanden in uw onderneming opgeleid. Een schooljaar loopt van 1 september tot 31 augustus. Was de jongere minder dan 3 maanden bij u aan de slag? Dan kunt u geen stagebonus krijgen.  
 • De jongere is jonger dan 18 jaar op 1 september van het schooljaar waarvoor de bonus voor het eerst wordt aangevraagd. Deze voorwaarde geldt alleen bij de eerste aanvraag die tot een goedkeuring leidt. Ontving de jongere zelf, u of een andere werkgever eerder al een bonus voor deze jongere? Dan vervalt de leeftijdsvoorwaarde.  
 •  De onderneming vraagt de stagebonus aan voor 31 december na het einde van het schooljaar  

Bedrag, uitbetaling en fiscaal voordeel

Bedrag

De stagebonus bedraagt:  

 • 500 euro bij de 1ste en de 2de toekenning  
 • 750 euro bij de 3de toekenning.  

Als werkgever kunt u de premie maximaal 3 keer per jongere krijgen. 

Uitbetaling  

U ontvangt de stagebonus 1 keer per schooljaar, voor elke jongere uit een alternerende of duale opleiding die u opleidt in uw onderneming. De bonus wordt uitbetaald ten laatste een maand na de goedkeuring van uw aanvraag.

Fiscaal voordeel

Boven op de stagebonus ontvangt u als werkgever ook een fiscaal voordeel.  

Uw belastbare winsten en baten worden vrijgesteld voor een bedrag van 40% van de leervergoedingen of de loonkosten die u normaal gezien mag inbrengen als beroepskosten. Dat geldt alleen voor leervergoedingen of loonkosten die u betaald hebt aan de jongere(n) voor wie u een stagebonus ontving. 

Om het belastingvoordeel te krijgen, moet u de volgende documenten kunnen voorleggen aan de fiscus:  

 • De beslissingsbrief van het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE) die bewijst dat u een stagebonus ontving. 
 • Een lijst van de tewerkgestelde jongeren, met daarin:  
  • de identiteitsgegevens en het rijksregisternummer van de jongeren  
  • het brutoloon dat u aan de jongeren betaalde, inclusief alle verplichte bijdragen en premies.  

U vindt meer informatie over het fiscale voordeel voor de stagebonus:  

De stagebonus aanvragen

U kunt de stagebonus zelf aanvragen, maar de school van de jongere mag de stagebonus ook aanvragen in uw plaats. U blijft wel zelf verantwoordelijk voor het op tijd en volledig indienen van de aanvraag.

Aanvragen: ten laatste op 31 december

Vraag de stagebonus aan  ten laatste op 31 december na het opleidingsjaar. Zodra de jongere minstens 3 maanden bij u werkte, kan u de bonus aanvragen. Als u de aanvraag te laat indient, kunt u de stagebonus voor dat schooljaar niet meer krijgen. De afgestempelde postdatum of de verzendingsdatum van uw e-mail geldt als bewijs.

Aanvraagprocedure 

 • Stap 1

  Vraagt u een volledig nieuwe stagebonus aan voor de jongere? Of veranderde de jongere op school van opleiding? Download dan het aanvraagformulier.

 • Stap 2

  Vul Deel 1 van de aanvraag zelf in. Laat Deel 2 van de aanvraag invullen door de school van de jongere. Zorg ervoor dat het formulier volledig is ingevuld en ondertekend. 

 • Stap 3

  Dit is 1 van de volgende overeenkomsten:  

  • een overeenkomst van alternerende opleiding (OAO)  
  • een stageovereenkomst alternerende opleiding  
  • een deeltijdse arbeidsovereenkomst  
  • of een brugprojectovereenkomst.  

 • Stap 4

  Dien uw aanvraag in  ten laatste op 31 december. Indienen kan:

  • bij voorkeur via e-mail: startenstagebonus@vlaanderen.be. U krijgt een ontvangstbevestiging.  
  • of per post:
   Departement Werk en Sociale Economie 
   Start- en stagebonus
   Koning Albert II-laan 35 bus 20
   1030 Brussel  

 • Stap 5

  Het departement WSE laat u binnen de 4 maanden na uw aanvraag per mail of brief weten of uw aanvraag werd goedgekeurd of geweigerd.   

  • Als uw aanvraag werd goedgekeurd ontvangt u uw stagebonus ten laatste binnen de maand.  
  • Als er informatie ontbreekt, hebt u 1 maand tijd om uw aanvraag te vervolledigen.  
  • Als uw aanvraag werd geweigerd, leest u de reden van de weigering.