Maatschappelijke naam

De maatschappelijke naam is de naam waaronder de onderneming in de Kruispuntbank is ingeschreven.

 • Als u een eenmanszaak hebt, dan is dat uw familienaam.
 • Als u een vennootschap hebt, dan is dat de officiële naam die in de statuten staat en die in het Staatsblad is gepubliceerd.

Commerciële naam

De commerciële naam of handelsnaam is de naam waaronder uw onderneming zaken doet en bekend is bij het publiek. Die naam is zeer belangrijk: het is de naam die u vermeldt op officiële documenten en op uw bedrijfsdocumenten, zoals facturen en bestelbonnen, briefpapier en naamkaartjes. De naam heeft ook een reclamefunctie.

Benaming volgens juridisch statuut

Als u als eenmanszaak ('natuurlijk persoon') werkt, dan bent u met uw familienaam in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerd.

U kunt ervoor kiezen uw familienaam meteen ook als commerciële naam van uw onderneming te gebruiken. Dat gebeurt vaak, maar het is zeker geen verplichting: in plaats van uw bloemenzaak te openen onder de naam 'Jansen', kunt u bijvoorbeeld voor een zelf bedachte naam als 'De bloemenzee' kiezen. 'De bloemenzee' is dan de commerciële naam of handelsnaam van uw zaak. Concreet staat u in dat geval geregistreerd onder de naam 'Jansen', met 'De bloemenzee' als vestigingseenheid.

Als u een vennootschap hebt, dan is de keuze van de maatschappelijke naam (of vennootschapsnaam) van uw vennootschap vrij. U mag de naam van naam van vennoten nemen, het doel van de vennootschap of welke andere naam ook. De naam van de vennootschap moet wel worden voorafgegaan of gevolgd door de rechtsvorm van de vennootschap, bijvoorbeeld 'naamloze vennootschap' (voluit) of 'nv' (afgekort).

De vennootschapsnaam is beschermd zodra hij bij de griffie is neergelegd, omdat op dat moment de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft. Uw vennootschap mag haar maatschappelijke (of vennootschaps-) naam ook gebruiken als commerciële (of handels)naam, maar dat is geen verplichting.

Voor zowel een eenmanszaak als een vennootschap geldt dat u de commerciële naam van uw zaak in principe vrij kunt kiezen. U moet er wel op toezien dat de naam die u kiest, de rechten van een concurrent niet schendt. Ga daarom na of er al een bedrijf bestaat met een naam die identiek is aan of sterk lijkt op de naam die u voor ogen hebt. Dat kunt u onder meer via de Kruispuntbank van Ondernemingen opzoeken (opent in nieuw venster), maar ook door de Gouden Gids te raadplegen of navraag te doen bij een beroepsorganisatie.

Bescherming

Er bestaan geen formele procedures of specifieke formaliteiten waarmee u het recht op het gebruik van een commerciële naam kunt beschermen. Dat recht ontstaat immers vanzelf uit het eerste openbare gebruik dat u van uw commerciële naam maakt. U kunt zich tegen elk gebruik van uw commerciële naam door derden verzetten door aan te tonen dat u de eerste gebruiker was van de naam. De vermelding van uw commerciële naam in de Kruispuntbank van Ondernemingen kan bijvoorbeeld als eerste gebruik tellen. Bij het beslechten van eventuele geschillen zal de rechter ook rekening houden met criteria als de grootte van de klantenkring, de commerciële uitstraling en faam van de zaak, de potentiële uitbreiding van de onderneming, enzovoort. Op basis van die criteria kan een rechter eventueel schadevergoeding toewijzen of een onderneming ertoe te verplichten haar naam te wijzigen.

De bescherming van de handelsnaam is dus wel degelijk beperkt tot het handelsgebied waarin de naam bekend is. Een handelaar die onder een bepaalde handelsnaam bekend is in Maaseik, kan zich bijvoorbeeld niet verzetten tegen het gebruik van dezelfde handelsnaam door een concurrent in Knokke, tenzij hij kan aantonen dat de concurrent dezelfde afzetmarkt aanspreekt. Concreet zal de rechter drie criteria hanteren om uit te maken of er een risico bestaat dat de handelsnamen met elkaar verward worden.

 • Hoe sterk lijken de namen op elkaar?
 • Hoe sterk lijkt de activiteit van beide zaken op elkaar?
 • Hoe ver of dicht zijn beide zaken van elkaar verwijderd?

Kiest u een handelsnaam die al door iemand anders wordt gebruikt of die voor verwarring kan zorgen, dan kan de benadeelde partij via een advocaat een klacht indienen bij de ondernemingsrechtbank (vroeger 'rechtbank van koophandel'). U kunt dat ook doen als u zich zelf benadeeld voelt. De rechter zal de benamingen vergelijken, de activiteiten, de regio en het klantenbestand bekijken en nagaan wie de naam als eerste heeft gebruikt. Op basis daarvan beslist hij wie de naam mag gebruiken.

Merk

Als de naam niet (of niet alleen) uw onderneming identificeert, maar wel een product of een dienst die u levert, dan is er sprake van een benaming die voor bescherming als merk in aanmerking komt. Om een merk te kunnen beschermen, moet u het deponeren. Het gebruik van een benaming die gelijk is aan een gedeponeerd merk, is verboden, ook al kan er geen verwarring zijn door de totaal verschillende activiteit of regio.

Met een merk kunt u als onderneming duidelijk maken welke producten u op de markt hebt gebracht, zodat de klanten het onderscheid kunnen maken met de producten van uw concurrenten. Een merk kan de vorm hebben van een logo, een afkorting, een slogan of zelfs een geluidsfragment. U kunt merken laten registreren, waardoor u een aantal exclusieve rechten verkrijgt op het gebruik van uw merk. Om een merk te laten registeren, bestaan er drie mogelijke procedures, afhankelijk van het gebied waarvoor u merkbescherming wenst: de Benelux-, Gemeenschaps- of internationale procedure.

Hoe bedenkt u een naam voor uw onderneming?

Een naam voor uw bedrijf kiezen is belangrijke stap. Informeer u grondig over de regels voor de naamgeving van uw onderneming (opent in nieuw venster). Voor het bedenken van de eigenlijke naam geeft de Vlaamse organisatie voor ondernemingscreativiteit Flanders DC deze tips:

 • Bekijk de namen van concurrenten: die kunnen inspirerend zijn. Of net niet.
 • Denk na over wat u wilt vertellen met uw naam. Misschien kunt u uw unieke verkoopargument wel kwijt in uw naam.
 • Hou de naam kort en makkelijk te onthouden en op te schrijven
 • Wees origineel.
 • Laat uw bedrijfsnaam u niet beperken: als uw bedrijf 'Super Translations' heet, is het wellicht moeilijker om uw klanten uit te leggen dat u ook websites bouwt of brochures ontwerpt.
 • Vraag de mening van iemand anders, om een andere kijk op de zaak te hebben.
 • Vertaal uw bedrijfsnaam eens. U zou niet de eerste zijn met een bedrijfs- of productnaam die vreemd bekeken wordt in het buitenland.
 • Kijk of de domeinnaam voor uw website (opent in nieuw venster) nog beschikbaar is. Reserveer die domeinnaam ook meteen. Op de website van de FOD Economie vindt u een brochure over de basisbeginselen, het registratieproces en het juridische aspect (opent in nieuw venster) van de domeinnaam.
 • Volg uw buikgevoel, maak uiteindelijk en keuze en gebruik de naam van uw bedrijf vanaf de start.