Zowel Statbel, de Vlaamse Statistische Autoriteit, het Instituut voor de Nationale Rekeningen, de FOD Binnenlandse Zaken en de Algemene Directie Energie van de FOD Economie werden doorgelicht. Europese statistieken moeten geproduceerd worden volgens internationale kwaliteitsnormen en principes. Een groep onafhankelijke experten, het peer review comité, hield die principes tegen het licht.

In totaal werden 13 aanbevelingen geformuleerd door het comité rond 3 centrale thema’s:

  1. De coördinerende rol van Statbel, het Belgische statistiekbureau, in de productie van Europese statistieken in België versterken.

Het Belgische statistische systeem bestaat uit verschillende actoren, en Europese statistieken worden zowel op federaal als op regionaal of gemeenschapsniveau geproduceerd. Het peer review comité raadt aan om die productie meer te coördineren waarbij een centraal kwaliteitsbeleid en nauwere samenwerking tussen alle statistiekproducenten voorop moet staan. Statbel moet hierin een centrale rol spelen, aldus de experten van het peer review comité.

  1. Het vermogen om een antwoord te bieden aan nieuwe data-uitdagingen

Nieuwe databronnen verkennen en nieuwe statistieken produceren die sneller en met meer detail een antwoord geven op economische, sociale of maatschappelijke vraagstukken en toekomstige uitdagingen, vergt de nodige mensen en middelen. De groeiende statistische noden en beleidsprioriteiten moeten evenredig zijn met het aantal middelen dat aan de verschillende statistische instellingen wordt toegekend, zowel op het vlak van personeel, financiële middelen als op het vlak van IT-infrastructuur.

  1. De interactie met gebruikers van Europese statistieken

De toegang tot Europese statistieken moet helder en eenvoudig zijn. Daarom raadt het auditcomité aan om een centraal webportaal te voorzien, dat rechtstreeks toegang geeft tot de verschillende Europese statistieken. Statistische resultaten moeten bovendien op een vast tijdstip worden gepubliceerd, onder een aantrekkelijke en toegankelijke vorm, om zo tegemoet te komen aan de noden van verschillende types van gebruikers.

De aanbevelingen worden beschreven in het rapport van het peer review comité. (PDF bestand opent in nieuw venster) In de komende weken worden al deze aanbevelingen omgezet in concrete verbeteracties door Statbel, de Vlaamse Statistische Autoriteit, het Instituut voor Nationale Rekeningen, de FOD Binnenlandse Zaken en de Algemene Directie Energie van de FOD Economie. Onder andere alle producenten van Europese statistieken, de Hoge Raad voor de Statistiek en het Interfederaal Instituut voor de Statistiek zullen geïnformeerd worden over de verbeteracties. De komende vijf jaar zal over de uitvoering van de acties centraal op Europees niveau worden gerapporteerd en door Eurostat worden gemonitord.

Specifiek voor de werkzaamheden van de Vlaamse Statistische Autoriteit/Statistiek Vlaanderen stipt de review het belang aan van voldoende middelen en capaciteit om tegemoet te komen aan de vraag van zowel het beleid als stakeholders uit de bredere samenleving naar tijdige en relevante data en statistieken in een snel veranderende wereld. Dit vereist eveneens een goede coördinatie en samenwerking met alle betrokken partners en het inzetten op innovatie door het exploreren van nieuwe databronnen met behulp van data sciencetechnieken voor het ontwikkelen, produceren en verspreiden van officiële statistieken.