Sinds 2019 werkt het Kenniscentrum Vlaamse Steden en Gemeenten (KCVS) samen met de 13 centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) aan het vormgeven van enkele Vlaamse City Deals. Zo’n City Deal is een samenwerking tussen steden, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties die moet leiden tot innovatieve oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen.

De aanleiding voor deze City Deal is de vaststelling dat de toegenomen digitalisering van publieke dienstverlening de toegankelijk niet altijd verhoogt. Sommige burgers, bezoekers of gebruikers hebben niet altijd de nodige middelen of kennis en vallen daardoor uit de boot. Het project ‘E-Inclusion by Design’ gaat daarom op zoek naar oplossingen die ervoor zorgen dat digitale diensten voor iedereen laagdrempelig toegankelijk blijven. Onder leiding van de stad Gent en District 09 zullen alle centrumsteden en de VGC aan de slag gaan met de principes van Human Centered Design. Ze zetten elk experimenten op in het ontwikkelproces van twee producten of dienstverleningen. Binnen het project wordt gezorgd voor kennisopbouw, coaching en begeleiding bij dit proces.

Al doende wordt een toolbox ontwikkeld die ook andere lokale besturen op weg moet helpen met de implementatie van toegankelijke digitale dienstverlening. Bovendien wordt er ook gewerkt aan een risicobarometer die de risico’s doorheen het digitaliseringsproces in kaart brengt. Dit laat lokale besturen toe om inzicht te krijgen in de toegankelijkheid van hun gedigitaliseerde dienstverlening.

De City Deal krijgt 2,89 miljoen euro aan relancemiddelen, die Vlaams minister Somers inzet voor e-inclusie op lokaal niveau binnen het actieplan ‘Iedereen Digitaal’. Met de toekenning van deze Vlaamse subsidie voor het project ‘E-Inclusion by Design’ is de eerste Vlaamse City Deal een feit. De City Deal is een samenwerking tussen KCVS, VGC en het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB).

Meer informatie ((opent in nieuw venster)) over dit project.