Gedaan met laden. U bevindt zich op: Oproep stadsvernieuwing 2023 Nieuwsberichten

Oproep stadsvernieuwing 2023

Nieuwsbericht
2 februari 2023

Op 1 februari 2023 lanceerde minister Bart Somers de oproep 2023 naar stadsvernieuwingsprojecten, in het gezelschap van heel wat vertegenwoordigers uit de verschillende steden. Zoals steeds kunnen dertien centrumsteden, eenentwintig provinciale steden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel een aanvraag van concept- en projectsubsidie indienen. Wel zijn er enkele wijzigingen in de procedure voor het indienen en beoordelen van aanvraagdossiers voor de projectsubsidie.

Deze oproep is niet meer actief.

Opzet

Het instrument van stadsvernieuwing heeft de voorbije twintig jaar een belangrijke rol heeft gespeeld in de heropbloei van de stad. In die twintig jaar hielp stadsvernieuwing bij de herontwikkeling van postindustriële, leegstaande en verwaarloosde sites, zoals negentiende-eeuwse stadsgordels, leegstaande fabriekssites, kanaalzones, havengebieden, kazernes, militaire hospitalen, leegstaande kloosters, stationsomgevingen, ziekenhuizen en scholen. Stadsvernieuwing zorgde mee voor de heraanleg van jarenlang verwaarloosd publiek domein, de bouw van allerhande publieke voorzieningen, de ontwikkeling van een meer gediversifieerd stedelijk woningaanbod en de opwaardering van de afgetakelde centrumfunctie van de kleinere steden. Er is veel gerealiseerd, maar er ligt nog veel werk op de plank. Steden worden geconfronteerd met een boel nieuwe uitdagingen op vlak van klimaat, energetische renovatie, druk op de publieke ruimte, samenleven, … Steden zijn de plaatsen waar al deze uitdagingen het sterkst samenkomen. Maar ook aangepakt kunnen worden. Dat maakt de oproep stadsvernieuwingsprojecten als instrument er niet minder maar net des te relevanter op.

Speciaal voor de nieuwe oproep van 2023 formuleerde jury stadsvernieuwing, onder voorzitterschap van professor stedenbouw Michiel Dehaene, een bondige tekst die de visie, de thematische focus en de modaliteiten voor deze nieuwe oproep kernachtig samenvat. In vergelijking met vorige oproepen zijn er, op vlak van de procedure, namelijk wel enkele wijzigingen op vlak van het indienen en beoordelen van de aanvraagdossiers. Deze wijzigingen worden verder uitgediept in een reglement.

Vernieuwde aanpak

Voor het eerst verloopt het indienings- en jureringsproces van de projectsubsidie in twee fases (getrapte jurering). De steden hebben tot uiterlijk 30 april voor het indienen van hun dossiers voor de eerste fase. Hierna volgt een eerste selectie. Steden die op basis van hun eerste aanvraagdossiers geselecteerd worden voor de tweede ronde, hebben tot 18 september de tijd om hun vervolledigde dossier in te dienen.

Het indienings- en jureringsproces van de conceptsubsidie blijft ongewijzigd. De steden hebben tot uiterlijk 30 april voor het indienen van hun dossiers. Waarna ze worden uitgenodigd om hun dossier toe te lichten.

Oproeptekst + reglement

In de oproeptekst omschrijft de jury stadsvernieuwing de belangrijkste doelstellingen en prioriteiten van de oproep stadsvernieuwing. In het oproepreglement schetsen we het verloop van de procedure, de wijze van beoordelen door de jury en de timing.

Timing

Deze oproep (conceptsubsidie + 1e fase projectsubsidie) loopt tot 30 april.

  • Lanceringsmoment: 1 februari 2023 (voor project- en conceptsubsidies)
  • Indieningsdatum aanvraagdossiers 1ste fase: uiterlijk 30 april 2023, voor de conceptsubsidies en de eerste fase van de projectsubsidies. Voor verdere details: zie aanvraagformulier 1ste fase.
  • Jurering eerste fase projectsubsidies en conceptsubsidies: mei 2023
  • Niet-geselecteerde dossiers krijgen melding dat ze niet zijn geselecteerd, met de mededeling dat ze binnen de vier weken na ontvangst van de melding een beargumenteerde beoordeling(sfiche) krijgen
  • Geselecteerde dossiers: ontvangen brief met melding dat ze een verder uitgewerkt dossier kunnen indienen, met aandachtspunten en vragen op basis van het juryverslag
  • Indieningsdatum aanvraagdossiers 2de fase: 18 september 2023.
  • Jurering 2de fase projectsubsidies: eerste helft oktober. Deze juryfase verloopt zoals voorheen, met name op basis van de ingediende dossiers en een presentatie door de indieners
  • Beslissing Vlaamse regering: tweede helft december 2023.

Aanvraagdossier

Het opmaken en indienen van een aanvraagdossier gebeurt via het Digitaal Loket.

Model samenwerking met externe partners

Voor de tweede fase van de jurering van de oproep stadsvernieuwing is een model opgemaakt voor de samenwerking met externe partners binnen een stadsvernieuwingsproject.

Dit model bevat twee luiken:

  • Een eerste luik ‘gezamenlijke engagementsverklaring’ en is aanbevolen om in te dienen voor de 2e fase van de jurering stadsvernieuwing.
  • Een tweede luik ‘samenwerkingsovereenkomst’ is optioneel. Het gebruik ervan kan de samenwerking, het dossier, en zo het uiteindelijke project sterker maken.

Dit model is opgemaakt op basis van info van Rebel Group & Rasschaert Advocaten en tot een model uitgewerkt door het team Stedenbeleid van het Agentschap Binnenlands Bestuur.