Inkomen

Er wordt gekeken naar het totale gezinsinkomen van het 2de jaar dat voorafgaat aan de aanvraagdatum (voor 2022 kijkt Wonen-Vlaanderen naar het inkomstenjaar 2020). Dat is de som van:

 • het gezamenlijk belastbaar inkomen
 • het afzonderlijk belastbaar inkomen
 • het leefloon
 • de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap (ivt)
 • beroepsinkomen uit het buitenland of verkregen bij een Europese of internationale instelling.

Let op: De inkomensvoorwaarde geldt niet voor de inwonende personen ten laste en voor de inwonende meerderjarige kinderen en ouders van de aanvrager of van de meerderjarige medebewoners, tenzij ze een zakelijk recht hebben in de premiewoning. Naakte eigendom (bv. door erfenis) wordt niet meegerekend.

Het inkomen van de bewoner en de eventuele partner en eventuele andere inwonenden op het moment van de aanvraag, mocht voor aanvragen in 2022 niet meer bedragen dan:

 • 46.170 euro voor alleenstaanden zonder persoon ten laste
 • 65.960 euro voor alleenstaanden met één persoon ten laste, te verhogen met 3.700 euro per extra persoon ten laste
 • 65.960 euro voor gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met 3.700 euro per persoon ten laste.

Als persoon ten laste komt in aanmerking:

 • een kind dat bij de bewoner gedomicilieerd is en dat minderjarig is of voor wie kinderbijslag of wezenbijslag wordt uitbetaald
 • het kind van de bewoner dat niet gedomicilieerd is bij hem, maar op regelmatige basis bij hem verblijft en dat minderjarig is of voor wie kinderbijslag uitbetaald wordt
 • de persoon die beschouwd wordt als ernstig gehandicapt, of die op het ogenblik waarop hij met pensioen ging, beschouwd werd als ernstig gehandicapt;

Opgelet: wanneer de aanvrager zelf een erkende handicap heeft, wordt die ook meegeteld als persoon ten laste.

Voor de verhuurder, die zijn woning voor 9 jaar verhuurt via een sociaal verhuurkantoor (SVK), gelden er geen inkomensgrenzen.

Facturen

De facturen mochten op de datum van de aanvraag max. 2 jaar oud zijn. U moest per categorie voor min. 2.500 euro (excl. btw) aan facturen kunnen voorleggen.

U mocht facturen voorleggen van zowel werken uitgevoerd door een aannemer als facturen of bewijzen van materiaalaankopen voor werken die u zelf hebt uitgevoerd. De facturen moeten op naam van de aanvrager staan en de volgende gegevens bevatten:

 • de naam, het adres en het btw-nummer van de leverancier of aannemer
 • de datum van afgifte van de factuur
 • het factuurnummer
 • uw naam en uw adres (aanvrager)
 • het adres waar de werkzaamheden uitgevoerd zijn (werfadres)
 • datum van de uitvoering van de werkzaamheden
 • een gedetailleerde omschrijving van de werkzaamheden of leveringen (eventueel gedetailleerd bestek, offerte of bestelbon als bijlage)
 • de kostprijs per onderdeel en de btw apart.

Hebt u de werken zelf uitgevoerd, dan moeten bovenstaande gegevens ook vermeld worden op het bewijs van de materiaalaankopen (met uitzondering van de datum van de uitvoering).

U mocht geen werken meerekenen die al voor een aanpassingspremie in aanmerking zijn genomen.

U moest ook een kopie van uw facturen toevoegen aan uw dossier. Bewaar uw originele facturen steeds tot uw dossier volledig afgerond is. U bent ook verplicht de betalingsbewijzen van de facturen tot 2 jaar na de uitbetaling van de premie bij te houden en ze onmiddellijk voor te leggen op verzoek van het agentschap Wonen-Vlaanderen.

Woning

Op het moment van de aanvraag moest u als eigenaar/bewoner uw domicilie in de woning hebben (deze voorwaarde geldt niet voor de verhuurder die zijn woning verhuurt via een SVK).

De woning of het gebouw dat u tot woning gaat omvormen, moet in het Vlaamse Gewest liggen.

Het gebouw, deel van het gebouw of de woning moet minstens 30 jaar oud zijn en moet hoofdzakelijk bestemd zijn voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande. De ouderdom van de woning of het gebouw kunt u navragen bij de gemeente waar de woning gelegen is.

 • Ook appartementen kwamen in aanmerking: Elke bewoner komt in aanmerking als hij aan de voorwaarden voldoet en moet apart een aanvraag indienen. Ook werken aan de gemeenschappelijke delen kunnen in aanmerking komen, maar slechts voor dat gedeelte van de totale kosten dat de bewoner moet betalen volgens de vastgelegde verdeelsleutel.
 • Kamers en studentenkamers kwamen niet in aanmerking voor de renovatiepremie.

Opgelet: het gebouw moest minstens 30 jaar oud zijn, maar moet niet noodzakelijk zo lang als woning gebruikt zijn.

Eigendom

De eigenaar-bewoner en de meerderjarige medebewoners mochten op de aanvraagdatum naast de premiewoning geen andere woning volledig in volle eigendom hebben, tenzij het gaat om een ongeschikte woning die eerder door hen werd bewoond.

Opgelet: de eigendomsvoorwaarde geldt niet voor de inwonende personen ten laste en voor de inwonende meerderjarige kinderen en ouders van de aanvrager of van de meerderjarige medebewoners, tenzij ze een zakelijk recht hebben in de woning. Naakte eigendom (bv. door erfenis) wordt niet meegerekend.

Voor de verhuurder, die de woning verhuurt via een SVK, gelden geen eigendomsvoorwaarden.

Nog geen renovatiepremie toegekend

Als u in de voorbije 10 jaar al een renovatiepremie hebt ontvangen voor een woning die u op de aanvraagdatum bewoonde op basis van een zakelijk recht, kunt u geen nieuwe renovatiepremie meer aanvragen.

 • Opgelet: als u een eerdere aanvraag mee ondertekende omdat u de woning bewoonde, maar u had geen zakelijk recht in de woning, dan kunt u nu wel een renovatiepremie aanvragen.

Als verhuurder kunt u voor elke huurwoning een afzonderlijke renovatiepremie ontvangen. Opgelet: als u voor een huurwoning al een renovatiepremie hebt ontvangen in de voorbije 10 jaar, kunt u voor die woning geen nieuwe renovatiepremie meer aanvragen.

Als er voor dezelfde woning aan een vorige eigenaar (bewoner of verhuurder) een renovatiepremie werd toegekend, kan de nieuwe eigenaar opnieuw een renovatiepremie aanvragen, ook al werd de vorige premie minder dan 10 jaar geleden aangevraagd.