Voorwaarden

Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moet uw initiatief eerst in een van de volgende drie groepen passen. Uw initiatief bevordert:

 • het Vlaamse karakter van de regio:
  • U zorgt er voor dat Vlamingen zich (meer) thuis voelen in de Vlaamse Rand.
 • de Vlaamse uitstraling in de Rand:
  • U maakt - ook voor anderstaligen - duidelijk dat de Vlaamse Gemeenschap actief is in de Rand,
  • u zorgt voor een positieve dynamiek in wijk- of stadsontwikkeling,
  • of u bezorgt het rijke Vlaamse verenigingsleven nieuwe impulsen, bijvoorbeeld door er anderstaligen bij te betrekken.
 • het gebruik van het Nederlands:
  • U stimuleert anderstaligen om Nederlands te leren én te spreken.

Daarnaast moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Uw vereniging heeft haar zetel in de Vlaamse Rand (al dan niet in een faciliteitengemeente).
 • Uw vereniging organiseert een evenement in een faciliteitengemeente in de Rand:
  • Drogenbos
  • Kraainem
  • Linkebeek
  • Sint-Genesius-Rode
  • Wemmel
  • Wezembeek-Oppem
 • Het Nederlands is de voertaal tijdens het evenement en in de begeleidende publicaties. Organiseert u een meertalige activiteit, dan staat het Nederlands voorop.
 • Het evenement staat open voor iedereen.
 • In uw promotie- en informatiemateriaal gebruikt u het logo van de Vlaamse Rand. Dat logo kunt u downloaden op de website van de Vlaamse Rand.

Procedure

Op de website van de Vlaamse Rand vindt u het aanvraagformulier. Bij het formulier moet u een begroting toevoegen met een raming van alle inkomsten en uitgaven, alsook van de subsidies die u bij andere instanties voor uw project hebt aangevraagd.

Het ingevulde formulier en de nodige bewijsstukken moet u opsturen naar de cel Coördinatie Vlaamse Rand van de Vlaamse overheid (via post of e-mail). U moet uw subsidieaanvraag minstens 2 maanden indienen voordat uw activiteit plaatsheeft of van start gaat.

Bedrag

De subsidie bedraagt maximaal 80% van de subsidieerbare werkingskosten. Tot die werkingskosten behoren:

 • uitkoopsommen of honoraria
 • de huur van een zaal
 • de huur of de aanmaakkosten van het materiaal dat u voor het evenement nodig hebt
 • en de kosten voor informatie en reclame.

Uitzonderingen

Vroeger kwamen alle projecten in alle randgemeenten in aanmerking voor deze subsidie. Nu kunnen enkel nog activiteiten in de 6 faciliteitengemeenten in de rand van Brussel gebruik maken van deze steun. De andere randgemeenten komen wel nog in aanmerking voor de nieuwe impulssubsidie voor projecten in de Vlaamse Rand.

Wetgeving

Jaarlijks uitgavendecreet