Voorwaarden

Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moet uw initiatief eerst in een van de volgende drie groepen passen. Uw initiatief bevordert:

 • het Vlaamse karakter van de regio:
  • U zorgt er voor dat Vlamingen zich (meer) thuis voelen in de Vlaamse Rand.
 • de Vlaamse uitstraling in de Rand:
  • U maakt - ook voor anderstaligen - duidelijk dat de Vlaamse Gemeenschap actief is in de Rand,
  • u zorgt voor een positieve dynamiek in wijk- of stadsontwikkeling,
  • of u bezorgt het rijke Vlaamse verenigingsleven nieuwe impulsen, bijvoorbeeld door er anderstaligen bij te betrekken.
 • het gebruik van het Nederlands:
  • U stimuleert anderstaligen om Nederlands te leren én te spreken.

Daarnaast moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Uw vereniging heeft haar zetel in de Vlaamse Rand (al dan niet in een faciliteitengemeente).
 • Uw vereniging organiseert een evenement in een faciliteitengemeente in de Rand:
  • Drogenbos
  • Kraainem
  • Linkebeek
  • Sint-Genesius-Rode
  • Wemmel
  • Wezembeek-Oppem
 • Het Nederlands is de voertaal tijdens het evenement en in de begeleidende publicaties. Organiseert u een meertalige activiteit, dan staat het Nederlands voorop.
 • Het evenement staat open voor iedereen.
 • In uw promotie- en informatiemateriaal gebruikt u het logo van de Vlaamse Rand. Dat logo kunt u downloaden op de website van de Vlaamse Rand.

Procedure

Op de website van de Vlaamse Rand vindt u het aanvraagformulier. Bij het formulier moet u een begroting toevoegen met een raming van alle inkomsten en uitgaven, alsook van de subsidies die u bij andere instanties voor uw project hebt aangevraagd.

Het ingevulde formulier en de nodige bewijsstukken moet u opsturen naar de cel Coördinatie Vlaamse Rand van de Vlaamse overheid (via post of e-mail). U moet uw subsidieaanvraag minstens 2 maanden indienen voordat uw activiteit plaatsheeft of van start gaat.

Bedrag

De subsidie bedraagt maximaal 80% van de subsidieerbare werkingskosten. Tot die werkingskosten behoren:

 • uitkoopsommen of honoraria
 • de huur van een zaal
 • de huur of de aanmaakkosten van het materiaal dat u voor het evenement nodig hebt
 • en de kosten voor informatie en reclame.

Uitzonderingen

Vroeger kwamen alle projecten in alle randgemeenten in aanmerking voor deze subsidie. Nu kunnen enkel nog activiteiten in de 6 faciliteitengemeenten in de rand van Brussel gebruik maken van deze steun. De andere randgemeenten komen wel nog in aanmerking voor de nieuwe impulssubsidie voor projecten in de Vlaamse Rand.