Gemeenschappelijke subsidieaanvraag en aantal aanvragen per kalenderjaar

De gemeente kan 1 keer per kalenderjaar een subsidieaanvraag indienen voor maximaal 10 schoolomgevingen, ook als de maatregel(en) in die schoolomgevingen intrinsiek dezelfde zijn (en dus deel uitmaken van een grotere gemeenschappelijke gemeentelijke beleidsvisie).

Een aanvraag kan dus meerdere, tot maximum 10, schoolomgevingen omvatten met telkens eenzelfde maatregel die deel uitmaakt van een globale visie. Hoe dan ook is er per gemeente maar 1 aanvraag per kalenderjaar mogelijk.

School en schoolomgeving

Met schoolomgeving wordt een straal van 100 meter rond de schooltoegang bedoeld, of tot het eerste kruispunt aan beide zijden als dat verder ligt dan 100 meter.

Afhankelijk van de grootte van het schooldomein en de onderlinge ligging van zowel de schooltoegangen als de scholen zelf, kunnen zich een aantal situaties voordoen:

  1. de maatregelen van meerdere scholen kunnen in 1 schoolomgeving vervat worden
  2. of de maatregelen in de buurt van 1 school moeten in meerdere schoolomgevingen vervat worden.

Houd er rekening mee dat een aanvraag steeds maximaal 10 schoolomgevingen omvat.

Schooltoegangen in elkaars directe omgeving

Schooltoegangen in elkaars directe omgeving – al dan niet van dezelfde school – kunnen soms in 1 schoolomgeving vervat worden.

Op de onderstaande luchtfoto (voorbeeld 1) is rond elke schooltoegang de schoolomgeving aangeduid (100 meter rondom de schooltoegang, uitgebreid tot aan het volgende kruispunt als dit verder ligt). Beide schoolomgevingen overlappen grotendeels.

De maatregelen (rode sterretjes) bevinden zich allemaal in het overlappende deel van beide schoolomgevingen.

Om optimaal gebruik te maken van de subsidie, volstaat het in deze situatie om 1 van beide schoolomgevingen op te nemen, met vermelding van alle maatregelen. Als de kostprijs van de genomen maatregelen het maximale subsidiebedrag per schoolomgeving (25.000 euro) overschrijdt, kunt u de maatregelen wel in 2 verschillende schoolomgevingen opnemen. Houd er in dat geval rekening mee dat de maatregelen binnen beide schoolomgevingen duidelijk van elkaar verschillen. Het is niet de bedoeling dat het principe van 50% subsidiëring omzeild wordt door eenzelfde maatregel 2 keer op te nemen.

Bij de onderstaande afbeelding is het bv. wel mogelijk om 2 van maatregelen (rode sterretjes) op te nemen in de blauwe schoolomgeving en 1 maatregel in de rode schoolomgeving. Het is niet mogelijk om een of meerdere van de rode sterretjes onverkort in beide schoolomgevingen op te nemen.

Luchtfoto's als voorbeeld voor de verduidelijking van veiligheidsmaatregelen bij schoolomgevingen
Voorbeeld 1: een school heeft 2 toegangen (rode en blauwe pijl) dicht in elkaars buurt
Voorbeeld 1: een school heeft 2 toegangen (rode en blauwe pijl) dicht in elkaars buurt

Op de onderstaande luchtfoto (voorbeeld 2) is rond elke schooltoegang de schoolomgeving aangeduid. Tussen de 3 schoolomgevingen is er een overlappend gedeelte.

De rode sterretjes duiden de voorziene veiligheidsmaatregelen aan.

Concreet:

  • omvat de blauwe schoolomgeving 1 maatregel
  • en omvat de groene schoolomgeving 3 maatregelen, waarvan er een bij school 1 behoort en 2 bij school 2.

Om optimaal gebruik te maken van de subsidie volstaat het om de blauwe en groene schoolomgevingen met alle daarbinnen gelegen maatregelen op te nemen in de aanvraag. Zo zijn ook de maatregelen die zich in het overlappende gedeelte van de roze en groene schoolomgeving bevinden, en die zowel voor school 1 als voor school 2 van nut zijn, opgenomen zonder hiervoor een extra schoolomgeving te voorzien.

Ook hier geldt de regel dat als door de kostprijs van de maatregelen het maximale subsidiebedrag per schoolomgeving (25.000 euro) overschreden wordt, u de 3de (blauwe) schoolomgeving wel degelijk kunt opnemen, op voorwaarde dat de maatregelen niet dubbel vermeld worden.

Luchtfoto's als voorbeeld voor de verduidelijking van veiligheidsmaatregelen bij schoolomgevingen
Voorbeeld 2: school 1 met 2 toegangen (blauw en roze) en school 2 met 1 toegang (groen) liggen dicht in elkaars buurt.
Voorbeeld 2: school 1 met 2 toegangen (blauw en roze) en school 2 met 1 toegang (groen) liggen dicht in elkaars buurt.

Scholen met een uitgestrekt schooldomein

Bij een uitgestrekt schooldomein is het mogelijk dat niet alle toegangen van de school onder 1 schoolomgeving vallen. In dat geval omvat 1 school in een subsidieaanvraag meerdere schoolomgevingen.

Op de onderstaande luchtfoto (voorbeeld 3) is rond elke schooltoegang de schoolomgeving aangeduid. Slechts een klein deel overlapt.

Geen enkele van de maatregelen (rode sterretjes) bevindt zich in dat overlappende gedeelte. In dat geval moeten 2 schoolomgevingen in 1 aanvraag opgenomen worden om op correcte wijze een subsidie aan te vragen voor alle maatregelen in de buurt van deze school.

Luchtfoto's als voorbeeld voor de verduidelijking van veiligheidsmaatregelen bij schoolomgevingen
Voorbeeld 3: de school heeft 2 ver uit elkaar gelegen toegangen (meer dan 100 meter) aan verschillende zijden van het schooldomein (blauwe en rode pijl).
Voorbeeld 3: de school heeft 2 ver uit elkaar gelegen toegangen (meer dan 100 meter) aan verschillende zijden van het schooldomein (blauwe en rode pijl).

Regelgeving

Overgangsmaatregel

De bepaling “De volgende uitgaven komen in aanmerking voor de subsidie op voorwaarde dat ze vanaf 1 januari 2019 zijn gedaan …” in artikel 3 van het BVR voorziet een overgangsmaatregel: werken die zijn uitgevoerd tussen 1 januari 2019 en 27 mei 2019 (datum van inwerkingtreding van het BVR – 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad op 17 mei 2019) komen ook in aanmerking voor subsidie.

Aantal aanvragen per kalenderjaar

De nota aan de Vlaamse Regering geeft bij artikel 6 van het BVR aan: “De gemeente kan één keer per jaar een subsidieaanvraag indienen voor één tot maximum tien schoolomgevingen op haar grondgebied. Door ook voor meerdere schoolomgevingen een gemeenschappelijke subsidieaanvraag te doen, krijgt de gemeente de kans om de maatregelen die men wil nemen in te passen in een gemeentelijke visie.”