A

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    0-9

 

AAD

(historisch) afdeling of administratie Algemene Administratieve Diensten (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

AAF

ARK-Angels Fund

AAG

adjunct-administrateur-generaal

AAL

ambient assisted living

AAP

assisterend academisch personeel

AAPD

Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie

AAVR

algemeen afgevaardigde van de Vlaamse Regering

AAVR

Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering

AAVREU

Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de Europese Unie

AB

Ancienne Belgique

AB

asfaltbeton

aba

academische bacheloropleiding

ABA

(historisch) administratie Binnenlandse Aangelegenheden (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

ABAFIM

(historisch) administratie Accounting, Budgettering en Financieel Management (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

ABB

administratie Buitenlands Beleid (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

ABB

Agentschap Binnenlands Bestuur

ABC

activity based costing

ABC

agrobusinesscomplex

ABC

Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen

ABC

algemene handleiding werken, bouwtechnisch bestek en concept- en ontwerponderrichtingen

ABCD

ADEPS, Bloso, COIB en Deutsche Gemeinschaft

ABC-kanaal

Antwerpen-Brussel-Charleroi-kanaal

ABI

afdeling Bouwinspectie (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

ABKL

(historisch) administratie Beheer en Kwaliteit Landbouwproductie (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

abo

alternerende beroepsopleiding

ABO

(historisch) administratie Basisonderwijs (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

ABOS

(historisch) Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking (nieuwe naam = Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking, DGOS)

ABS

Algemeen Boerensyndicaat

ABTO

Association of Belgian Tour Operators

ABVV

Algemeen Belgisch Vakverbond

AC

activiteitencoöperatie

ACCE

ambtelijk coördinatieplatform cultuureducatie

ACEA

European Automobile Manufacturers' Association

ACEBE

Antwerps Centrum voor Beroepsopleiding en Beroepsvervolmaking

ACFF

Association des Clubs Francophones de Football

ACI

Airports Council International

ACLI

Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (ook Associazioni Cristiane Lavoratori Internazionali)

ACLVB

Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België

ACM

access control management

ACOD

Algemene Centrale der Openbare Diensten

ACS

Afrika, de Caraïben en de Stille Oceaan

ACTA

Antwerps Centrum Toegepaste Automatiseringstechniek

ACV

Algemeen Christelijk Vakverbond

ACW

Algemeen Christelijk Werknemersverbond

ADAM

Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen

ADAMS

Anti-Doping Administration & Management System

ADAPT

Aanpassing van de werknemers aan de gewijzigde omstandigheden in het bedrijfsleven

ADAS

Advanced Driver Assistance System

ADEPS

Administration de l'Education Physique et des Sports

ADHD

attention deficit hyperactivity disorder

ADIOV

Automatisch Documentatie- en Informatiesysteem voor het Onderwijs in Vlaanderen

ADIV

Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid

ADJ

Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme

adl

activiteiten van het dagelijks leven

ADLO

afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling (van het Departement Landbouw en Visserij)

ADNR

Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation du Rhin

ADOPA

Administratieve Opvolgingscommissie Afvalwater

ADR

Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route

ADRASS

Association pour le Développement de la Recherche Appliquée en Sciences Sociales

ADSEI

Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

ADSL

Asymmetric Digital Subscriber Line

adv

arbeidsduurvermindering / arbeidsduurverkorting

ADVN

Archief- en Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme

AE

(historisch) Agentschap Economie (nieuwe naam = Agentschap Ondernemen, AO)

aed

automatische externe defibrillator

AEEA

afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

AES

(historisch) Algemeen Eigenaars- en Mede-eigenaarssyndicaat

AFID

Alternative Fuels Infrastructure Directive

AFM

(historisch) Agentschap voor Facilitair Management (nieuwe naam = agentschap Facilitair Bedrijf)

AFM

autofinancieringsmarge

AG

administrateur-generaal

AG

autonoom gemeentebedrijf (ook AGB)

Agalev

(historisch) Anders Gaan Leven (nieuwe naam = Groen)

AGB

autonoom gemeentebedrijf (ook AG)

AGD

Arbeidsgeneeskundige Dienst

AGI

Agentschap Gesubsidieerde Infrastructuur

AgII

Agentschap Integratie en Inburgering

AGION

Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs

AGIV

(historisch) Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

AGNAS

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

AgO

Agentschap Overheidspersoneel

AGODI

Agentschap voor Onderwijsdiensten

AG VESPA

autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten in Antwerpen

AGVV

algemene groepsvrijstellingsverordening

AHOVOKS

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen

AHOVOS

(historisch) Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (nieuwe naam = Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen, AHOVOKS)

AHOWO

(historisch) administratie Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

AI

artificiële intelligentie

AIAS

Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies

AIBOGO

autonoom internaat voor buitengewoon onderwijs van het GO!

AIC

arrondissementele inspectiecel

AID

automatische incidentdetectie

aids

acquired immune deficiency syndrome

AIF

Associazioni Internazionali Federate

AIHRC

Afghanistan Independent Human Rights Commission

aio

(historisch) assistent in opleiding (in Nederland)

AIP

Aeronautical Information Publication

AIPCR

Association Internationale Permanente des Congrès de la Route

AIS

automatic identification system

AIV

agentschap Informatie Vlaanderen

AIVA

automatisch versturen van inschrijvingsattesten

AK

amateurkunsten

AKB

Algemene Kinesitherapeutenvereniging van België

AKB

amateuristische kunstbeoefening

AKBW

Algemene Kinderbijslagwet

AKL

(historisch) administratie Kwaliteit Landbouwproductie

AKO

afvalstoffencode

AKO

Aktiegroep Kritisch Onderwijs

AKOV

Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming

AKRED

(historisch) Administratie van het Kadaster, de Registratie en de Domeinen

AKV

(historisch) administratie Kanselarij en Voorlichting (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

AK-VSZ

Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid

ALB

(historisch) administratie Landbouwbeleid

ALDI

algemeen directeur

ALESH

Amortisatiefonds van de Leningen voor de Sociale Huisvesting

Alfa-ET

alfabetisering in de eigen taal

ALP

(historisch) administratie Landbouwproductiebeheer

ALS

Actief Linkse Studenten

ALS

amyotrofische laterale sclerose

ALT

(historisch) administratie Land- en Tuinbouw (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

ALV

Agentschap voor Landbouw en Visserij (historisch)

AM

amplitudemodulatie

ama

alleenstaande minderjarige asielzoeker

AMB

arbeidsmarktbeheer

AMD

aansluiting en maatschappelijke differentiatie

AMIF

Asylum, Migration and Integration Fund

AMINABEL

(historisch) afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

AMINAL

administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

AMIS

Algemene Milieu-impactstudie Sigmaplan

AMNE

afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid

Ampere

Analyse van de Middelen voor Productie van Elektriciteit en de Reëvaluatie van de Energievectoren

AMR

automatic meter reading

AMS

afdeling Monitoring en Studie (van het Departement Landbouw en Visserij)

AMS

ambitieuze modal split

Amsab-ISG

Archief en Museum van de Socialistische Arbeidersbeweging – Instituut voor Sociale Geschiedenis

AMV

(historisch) afdeling Milieuvergunningen (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

AMVB

Archief en Museum van het Vlaams Leven te Brussel

AMVC

Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven

AMVD

administratief, meesters-, vak- en dienstpersoneel

ANB

Agentschap voor Natuur en Bos

ANFREL

Asian Network for Free Elections

ANG

Algemene Nationale Gegevensbank

ANNET

Antwerps Netwerk Natuur- en Milieueducatie

ANPR

Automatic Number Plate Recognition

ANRE

(historisch) afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

Anses

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail

ANV

Algemeen Nederlands Verbond

ANZ

Algemeen Nederlands Zangverbond

AO

Agentschap Ondernemen

AOB

autonoom overheidsbedrijf

AOC

Agentschap voor Onderwijscommunicatie

AOD

Algemeen Oppervlaktedelfstoffenplan

AOE

agentschap Onroerend Erfgoed

AOGGI

(historisch) administratie Overheidsopdrachten, Gebouwen en Gesubsidieerde Infrastructuur (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

AON

alternatievenonderzoeksnota

AOSB

afdeling Organisatie en Strategisch Beleid (van het Departement Landbouw en Visserij)

AOSO

(historisch) administratie Ondersteunende Studies en Opdrachten (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

AOSO-EM

(historisch) administratie Ondersteunende Studies en Opdrachten, afdeling Elektriciteit en Mechanica (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

AP

aanwendingspercentage

APA

algemeen plan van aanleg

APB

aanvullende personenbelasting

APB

Algemene Pharmaceutische Bond

APB

autonoom provinciebedrijf

APGA

Antwerps Platform voor Generatiearmen

API

aanspreekpunt integriteit

API

application programming interface

APHEA

Air Pollution and Health: an European Approach

APKB

Algemene Principes Koninklijk Besluit (van 26 september 1994)

APR

Algemene Praktische Rechtsverzameling

APS

(historisch) administratie Planning en Statistiek (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

APWB

(historisch) administratie voor de Programmatie van het Wetenschapsbeleid (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

APZI

Association Port of Zeebrugge Interests

ARAB

Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming

ARCH

Alternatives for Short Air Connections through Organisational Measures

AREI

Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

ARGC

Algemeen Reglement op de Gemeentelijke Comptabiliteit

ARGO

(historisch) Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs (nieuwe naam = Gemeenschapsonderwijs)

ARGUS

Achieving Respect for Grades by Using Ordinal Scales

ARI

arbeidsmarktrijpheidsinterview (van de VDAB)

ARIEC

Arrondissementeel Informatie- en Expertisecentrum

ARK

activering van risicokapitaal

ARKIV

risicokapitaalverschaffer overeenkomstig het decreet betreffende het activeren van risicokapitaal in Vlaanderen (zie ARK)

AROHM

(historisch) administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

ARP

afdeling Ruimtelijke Planning

art.

artikel

ARTEMIS

Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems

AS

Algemeen Secretariaat (van het Vlaams Parlement)

asbo

aanvullend secundair beroepsonderwijs

ASBS

aanvullende secundaire beroepsschool

ASCW

(agentschap) Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen

ASGB

Algemeen Syndicaat van Geneeskundigen van België

ASI

Administratieve Stuurgroep Informatica

ASL

Arbeitsgemeinschaft für Suchtvorbeugung und Lebensbewältigung

ASL

attitudeschaal sociale limieten

aso (a.s.o.)

algemeen secundair onderwijs

ASO

(historisch) administratie Secundair Onderwijs (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

ASOR

(historisch) Administratie voor Sport en Openluchtrecreatie

ASP

application service provider

ASPHA

Advies Suïcidepreventie voor Huisartsen en Andere hulpverleners

ASPIRE

Activity, Sport and Play for the Inclusion of Refugees in Europe

ASPV

algemene, sociale en persoonlijkheidsvorming

ASS

autismespectrumstoornis

ASTER

Access to Sustainability for Tenants through Energy Effective Retrofit

ASTRID

All-round Semi-cellular Trunking Radiocommunication Network with Integrated Dispatchings

asv

algemene en sociale vorming

atb

arbeidstrajectbegeleiding

atb

automatische treinbeïnvloeding

ATO

Adviesbureau Toegankelijke Omgeving

ATOL

Studie- en Documentatiecentrum voor Aangepaste Technologie en Projectbeheer in Ontwikkelingslanden

ATP

administratief en technisch personeel

av

algemene vergadering

AV

algemeen vak

AVA

Algemeen Verslag over de Armoede

AVBB

Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België

AVERE

European Association for Electromobility

AVERPA

Afvalverwerking Provincie Antwerpen

AVFI

Autonome Vlaamse Fiscale Inning

AVG

algemene verordening gegevensbescherming ( = General Data Protection Regulation, GDPR)

AVI

adviesverlenende instantie

AViQ

Agence wallonne pour une vie de qualité

avm

audiovisuele materialen

AVMD

audiovisuele mediadiensten

AVP

Afrikaanse varkenspest

avp

afwezigheid voor verminderde prestaties

AVS

Audio Video Studio (Oost-Vlaamse Televisie)

AVSB

Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming

AVVG

Adviesgroep voor Verkeersveiligheid op de Vlaamse Gewestwegen

AWA

aanvullende aanmoedigingspremie arbeidsherverdeling

AWEPA

European Parliamentarians for Africa

AWEX

Agence Wallonne à l'Exportation

AWH

algemene weddeschaalherziening

AWI

aanwervingsincentive

AWI

(historisch) administratie Wetenschap en Innovatie (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

AWP

algemeen waterzuiveringsprogramma

AWS

Ambtelijke Werkgroep Spoorvervoer

AWV

(historisch) administratie Wegen en Verkeer (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

AWV

Agentschap Wegen en Verkeer

AWV

agentschap Wonen-Vlaanderen

AWW

Algemeen Welzijnswerk

AWW

Antwerpse Waterwerken

AWZ

(historisch) administratie Waterwegen en Zeewezen (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

az

algemeen ziekenhuis

AZF

(historisch) departement Algemene Zaken en Financiën (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

AZG

agentschap Zorg en Gezondheid

AZG

Artsen Zonder Grenzen

Naar boven

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons