B

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    0-9

 

ba

bacheloropleiding

BaaS

Blockchain as a Service

BAD

Belangenvereniging Antwerpse Druggebruikers

BAFO

best and final offer

BAM

Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel

BAM

Instituut voor Beeldende, Audiovisuele en Mediakunst

bama

bachelor-master

BAMST

Belgian Association of Meat Science and Technology

BAN

boodschap van algemeen nut

BAN

Business Angels Netwerk

banaba

bachelor-na-bacheloropleiding

banama

bachelor-na-masteropleiding

bao

basisonderwijs

BAP

bijzonder academisch personeel

BAS

bedrijfsadviessysteem

BATC

Belgian Airport Terminal Company

BATNEEC

best available technology not entailing excessive cost

BAU

business as usual

bav

bijzondere algemene vergadering

bav

buitengewone algemene vergadering

BAVP

Collectieve Beheersvennootschap van de Producenten van Audiovisuele Werken

BB

Beroepswerking van Boerenbond

BBB

Beter Bestuurlijk Beleid

BBC

beleids- en beheerscyclus

BBC

Bijzondere Bijstandscommissie

BBI

Belgische biotische index

BBI

Bijzondere Belastinginspectie

BBL

Bond Beter Leefmilieu

BBM

Belgische Beroepsvereniging voor Mondhygiënisten

bbp

bruto binnenlands product

bbpr

bruto binnenlands product per regio

BBPR

Beginselen van Belgisch privaatrecht (van de uitgeverij Kluwer)

BBT

beleids- en begrotingstoelichting

BBT

beste beschikbare techniek

BBTK

Bond der Bedienden, Technici en Kaderleden

BBV

Bijzondere Broedvogels Vlaanderen

BBVO

Belgische Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen

BBVT

Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken

BCF

Belgian Coffee Federation

BCH

Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie

BCM

bedrijfscontinuïteitsmanagement

BCSD

bijzonder comité voor de sociale dienst

BCZ

Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie

BD

(historisch) bestendige deputatie (nieuwe naam = deputatie)

BDBH

Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel

BDI

buitenlandse directe investeringen

BDJ

Burgerdienst voor de Jeugd

BDMV

Belgisch Direct Marketing Verbond

BDO

Build Design Operate

BDOC

beleidsdomeinoverlegcomité

BEA

(historisch) Budget voor Economisch Advies (nieuwe naam = kmo-portefeuille)

BECIB

Belgian Convention and Incentive Bureau

BEFEZO

Belgische Federatie voor Zorgkundigen

BEKINA

Werkgroep voor Ouders en Opvoeders van Hoogbegaafde Kinderen en Adolescenten

Belbior

Vlaamse Beroepsvereniging van Biologische Boeren

BELGAQUA

Belgische Federatie voor de Watersector

BelPV

Sectorvereniging voor Fotovoltaïsche Zonne-energie

BEL-schaal

basiseerstelijnsschaal

BELSPO

Belgian Federal Science Policy Office

BEN

bijna-energieneutraal

BENEGO

Belgisch-Nederlands Grensoverleg

Benelux

België, Nederland, Luxemburg

BERD

Business Expenditure on Research and Development

BerTA

Berekening - Toelage - Advies (van de KU Leuven en de afdeling Studietoelagen van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

BeSaCC

Belgian Safety Criteria for Contractors

BEU

Benelux Economische Unie

BEUC

Bureau Européen des Unions de Consommateurs

BEWAER

bekend waardevol archeologisch erfgoed

Bf

bandingfactor

BFA

Belgian Feed Association

BFEC

Belgium Flanders Exchange Center

BFF

bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk

BFMW

Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn

BFNO

Beroepsfederatie van Natuursportondernemingen

BFT

budgettair fulltime-equivalent

BFW

Bijzondere Financieringswet

BG

buitengebied

BGA

beschermde geografische aanduiding

BGDA

(historisch) Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (nieuwe naam = Actiris)

BGHM

Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij

BGJG

(historisch) Bond van Grote en Jonge Gezinnen (nieuwe naam = Gezinsbond)

BGO

beleidsmatig gewenste ontwikkeling

BGP

bruto geografisch product

BGTS

Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking

bgv

beroepsgerichte vorming

BHAK

Brusselse Huisartsenkring

BHG

(het) Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

BHV

Brussel-Halle-Vilvoorde

BI

businessintelligence

BIA

bedrijfsimpactanalyse

BIAC

Brussels International Airport Company

BIBOR

Brussels Interbank Offered Rate

BIE

Bureau International des Expositions

BIKIT

Babbage Institute for Knowledge and Information Technology

BIM

Brussels Instituut voor Milieubeheer

BIN

(historisch) Belgisch Instituut voor Normalisatie (nieuwe naam = Bureau voor Normalisatie, NBN)

BINC

Begeleiding in Cijfers

BIO

beroepsinlevingsovereenkomst

BIO

Biotechnology Industry Organization

BIOS

basic input/output system

BIOS

Bibliotheek Informatie- en Opvolgingssysteem

BIP

Beleids- en Informatiepunt (van de administratie Cultuur)

BIP

budgettair implementatieplan

BIPT

Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

BIRA

Belgisch Instituut voor Ruimte-aëronomie

BIRB

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

BIRN

Belgian Information Reitox Network

BIS

Bank for International Settlements

BIS

Begeleid Individueel Studeren

BIS

beleidsinformatiesysteem

BITC

Brussel Internationaal - Toerisme & Congres

BITC

Brussels Info Traffic Center (van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest)

BITS2

Brusselse Impuls voor Technologie en Software op School

BIV

belasting op de inverkeerstelling

BIV

Belgisch Instituut voor Verlichtingskunde

BIVAS

Binnenvaart Intelligent Vraag- en Aanbodsysteem

BIVEC

Benelux Interuniversitaire Groepering van Vervoerseconomen

BIVV

Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid

BIWD

Brusselse Intercommunale voor Waterdistributie

BIWM

Brusselse Intercommunale Watermaatschappij

BIZ

BudgetInZicht

BJB

bijzondere jeugdbijstand

BKM

Beeldende Kunst en Musea

bko

buitengewoon kleuteronderwijs

BKO

buitenschoolse kinderopvang

BKR

Belgische Kamer van Rekenplichtigen

BKR-IVEHO

Belgische Kamer van Rekenplichtigen - Instituut voor Economisch Hoger Onderwijs

BLASA

Belgian Luxembourg American Studies Association

BLEU

Belgisch-Luxemburgse Economische Unie

BLIO

bijzondere leermeester individueel onderwijs

BLIVO

Biologische Landbouw - Instituut voor Onderzoek en Voorlichting

BLM

Black Lives Matter

blo (b.l.o.)

buitengewoon lager onderwijs (ook bulo)

BLOA

bijzondere leermeester opvoedende activiteiten

Bloso

(historisch) Agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie / Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie (nieuwe naam = Sport Vlaanderen)

BM

bestaansminimum

BMA

Belgische Mededingingsautoriteit

BMD

botmassadensiteit

BMH

Belgian Media Holding

BMI

Belgische Maatschappij voor Internationale Investering

BMI

body mass index

BMIS

Beleids- en Managementinformatiesysteem

BMM

Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium (van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen)

BMO

belast met opdracht

BNCTO

Brussels Nederlandstalig Comité voor Tewerkstelling en Opleiding

BND

buurt- en nabijheidsdiensten

BNI

belasting van niet-inwoners

BNI

bruto nationaal inkomen

bnp

bruto nationaal product

BO

beroepsopleiding

BOA

begeleiding, ondersteuning, advisering

BOB

basisondersteuningsbudget

BOB

beschermde oorsprongsbenaming

BOC

basisoverlegcomité

BOD

bicycle-oriented development

BOD

biochemical oxygen demand (ook BZV)

BOF

Bijzonder Onderzoeksfonds

BOIC

Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité

BOM-Vl

Bewaring en Ontsluiting van Multimediale data in Vlaanderen

bon

Brussels Onthaalbureau voor Inburgering

BOOT

build, own, operate, transfer

BOP

Brussels Onderwijspunt

BOT

Brussels Overleg Thuiszorg

BOWS

Bestuurlijk Overleg Westerschelde

BPA

bijzonder plan van aanleg

BPB

bewijs van pedagogische bekwaamheid

BPF

Belgische Petroleumfederatie

BPS

Belgische Progressieve Socialisten

bpt

bijzondere pedagogische taken

BPU

Belgische Petroleum Unie

BPWB

Interdepartementaal Begrotingsprogramma voor Wetenschapsbeleid

BRAFCO

Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars

BrAP

Brussels Aanmeldingspunt voor Personen met een Handicap

BREEAM

Building Research Establishment Environmental Assessment Method

BRIC

Brabants Regionaal Integratiecentrum

BRIC

Brazilië, Rusland, India, China

BRIO

Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum

brp

bruto regionaal product

brt

bruto registerton

Brucemo

Brussels Centrum voor Middenstandsopleiding

BRV

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

BRV

Belgische Redersvereniging

Br.W.Reg.

Brussels Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

BS

Belgisch Staatsblad

BSA

bindend studieadvies

BSD

Belgische Strijdkrachten in Duitsland

BSD

Bodemsaneringsdecreet

BSN

burgerservicenummer (in Nederland)

bso

beroepssecundair onderwijs

BSO

bindend sociaal objectief

BTB

Belgische Transportarbeidersbond

BTEX

benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xyleen

BTH

begeleidingstehuis

btk

bijzonder tijdelijk kader

BTOM

bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregel

BTTB

Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers

btw

belasting over de toegevoegde waarde

bubao

buitengewoon basisonderwijs

BUE

bottom-upevaluatie

BULDO

Belgische Unie van Leraren in Dans en Omgangsvormen

bulo

buitengewoon lager onderwijs (blo (b.l.o.))

buo

buitengewoon onderwijs

BUOO

bruto binnenlandse uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling

BUPO

Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten

BUSA

Buurt en Samenleving

buso

buitengewoon secundair onderwijs

bv

beroepsgerichte vorming

bv

beroepsvrijwilliger

bv

besloten vennootschap

BV

bekende Vlaming

BV

beknopt verslag (van het Vlaams Parlement)

BVA

Belgische Vereniging voor Arbeidsrecht

BVA

Bulletin van vragen en antwoorden (van het Vlaams Parlement)

BVAS

Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

BVB

Belgische Vereniging van Banken

BVB

Belgische Vereniging van de Bedrijfspers

bvba

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BVBJ

Belgische Vereniging van Bedrijfsjuristen

BVBOW

Belgische Vereniging ter Bevordering van Orgaan- en Weefselschenking

BVDU

Belgische Vereniging van Dagbladuitgevers

BVE

(historisch) besluit van de Vlaamse Executieve (nieuwe naam = besluit van de Vlaamse Regering, BVR)

BVGG

Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie

BVGSSV

Belgische Vereniging voor Gemeenschappelijk Stads- en Streekvervoer

BVH

bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne

BVK

Beroepsvereniging van het Krediet

BvL

Beroepsvereniging van Loodsen

BVLO

Bond voor Lichamelijke Opvoeding

BVN

Het Beste van Vlaanderen en Nederland

BVN-TV

Het Beste van Vlaanderen en Nederland - Televisie

BVR

besluit van de Vlaamse Regering

BVSI

Belgische Vereniging van Ski-instructeurs

BVVO

Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen

BVVO

Bond van Vormings- en Ontwikkelingsorganisaties

BW

beschutte werkplaats

BW

beschut wonen

BW

Burgerlijk Wetboek

BWHI

bijzondere wet tot hervorming der instellingen

BWK

biologische waarderingskaart

BWR

Brusselse Welzijns- en Gezondheidsraad

BYOD

bring your own device

BZ

(historisch) Bestuurszaken (beleidsdomein van de Vlaamse overheid)

BZV

biochemisch zuurstofverbruik (ook BOD)

BZW

begeleid zelfstandig wonen

 

Naar boven

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons