eerstejaarsstudent / eerstejaars student

Zowel de spelling eerstejaars student als eerstejaarsstudent is correct. Er is geen betekenisverschil. In de praktijk is er wel een tendens om eerstejaars los te schrijven als er een (langer) samengesteld woord op volgt of als eerstejaars voor een ander bijvoeglijk naamwoord staat. Veelgebruikte en relatief korte combinaties worden gemakkelijker aaneengeschreven.

  • Ik geef graag les aan eerstejaarsstudenten / eerstejaars studenten.
  • Haar nieuwe vriend is een eerstejaars geschiedenisstudent / eerstejaarsgeschiedenisstudent.
  • Zijn er veel eerstejaars medische studenten?

Combinaties waarbij eerstejaars als verkorting van eerstejaarsstudent wordt gebruikt en dus een zelfstandig naamwoord is, worden altijd aaneengeschreven. Bijvoorbeeld: eerstejaarsexamen ('examen voor eerstejaarsstudenten', niet 'examen dat eerstejaars is').

Ook combinaties waarbij eerstejaars op het zelfstandig naamwoord slaat dat er meteen op volgt, en dus niet op het rechterdeel van de samenstelling, worden altijd aaneengeschreven. Bijvoorbeeld: eerstejaarsstudentenvereniging (eerstejaars slaat op studenten, niet op vereniging).

Taaladvies.net
Combinaties met eerstegraads, tweedehands, derderangs (algemeen)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons