erom / er om

We schrijven erom aan elkaar als de combinatie een voornaamwoordelijk bijwoord is. Dat is het geval als u de combinatie kunt vervangen door het oorspronkelijke voorzetsel en een naamwoord.

 • Hij heeft erom kunnen lachen. (= hij heeft om iets kunnen lachen, bijvoorbeeld om onze grap)
 • Ben jij erom gegaan? (= ben jij om iets gegaan, bijvoorbeeld om brood)
 • De kippen zullen erom vechten. (= de kippen zullen om iets vechten, bijvoorbeeld om het brood)

Na erom kan ook een dat-zin of een beknopte bijzin volgen. De dat-zin of de beknopte bijzin heeft in zulke zinnen dezelfde functie als een naamwoord.

 • Vlaanderen staat erom bekend dat het goede mannelijke dansers levert. (= Vlaanderen staat bekend om iets, zoals in: Vlaanderen staat bekend om zijn goede dansers)
 • Niemand vraagt erom gepest te worden. (= niemand vraagt om iets, zoals in: niemand vraagt om pesterijen)

Erom wordt ook aan elkaar geschreven in enkele vaste combinaties. In die combinaties kunt u het voornaamwoordelijk bijwoord niet vervangen door een voorzetsel en een naamwoord omdat het samen met het werkwoord een eenheid vormt met een specifieke betekenis.

 • het erom doen (= het expres doen): We vermoeden dat hij het erom gedaan heeft.
 • erom spannen (= spannend zijn): Wie gaat er winnen? Het zal erom spannen.

In andere gevallen schrijven we er om in twee woorden. Er en om zijn dan woorden die tot een verschillend zinsdeel behoren.

 • Wie geeft er om haar? (om hoort bij haar)
 • Didier geeft er om 18.30 uur zangles. (om hoort bij 18.30 uur)
 • Wie gaat er omrijden? (om en rijden vormen samen het werkwoord omrijden, met de betekenis 'langs een omweg rijden')

De delen van het voornaamwoordelijk bijwoord erom zijn ook van elkaar gescheiden als er tussen er en om een ander zinsdeel staat. De volgorde met de gesplitste vorm is vaak gebruikelijker dan die met de ongesplitste vorm. Soms is de ongesplitste vorm uitgesloten.

 • Hij heeft er hartelijk om / hartelijk erom kunnen lachen.
 • Vlaanderen staat er nog altijd om / nog altijd erom bekend dat het goede mannelijke dansers levert.
   

aaneenschrijven - combinaties met voorzetsels en bijwoorden

Taaladvies.net
Aaneenschrijven van combinaties met er, daar, hier en waar (algemeen)
Combinaties met er: loze voornaamwoordelijke bijwoorden (algemeen)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons