Bepaling en beschikking zijn geen synoniemen. Een bepaling is een voorschrift dat in een wet, besluit of overeenkomst is vastgelegd.

  • In de memorie van toelichting worden de bepalingen van het decreet verduidelijkt.
  • Het is mogelijk dat de cao-bepalingen de bepalingen in de arbeidsovereenkomst aanvullen.
  • De bepalingen in een huwelijkscontract moeten duidelijk en ondubbelzinnig zijn.

Een beschikking is een (rechterlijke of administratieve) beslissing, een regeling of een ordening. In Belgiƫ wordt beschikking soms ook gebruikt in de betekenis van bepaling, maar in die betekenis is het geen standaardtaal.

  • Dezelfde dag nog volgde er een rechterlijke beschikking die de eigenaar in het gelijk stelde.
  • Het testament is de akte waarin de uiterste wilsbeschikkingen van een erflater worden opgetekend.

Taaladvies.net
Beschikkingen / bepalingen ((opent in nieuw venster))