Zowel de spelling erevoorzitter als de spelling ere-voorzitter is correct. Het woord ere wordt in samenstellingen vast aan het grondwoord geschreven. Voor de leesbaarheid kan er een facultatief koppelteken na ere staan.

  • ereaalmoezenier, ereburger, eredoctor, erelid, erenotaris, ereonderpastoor, eresecretaris-generaal, erevoorzitter

Als er klinkerbotsing is, is het koppelteken na ere- verplicht. Klinkerbotsing komt bij ere- voor in woorden met de lettercombinaties e+e, e+i en e+u.

  • ere-eindredacteur, ere-inspecteur, ere-universiteitsprofessor