Stoep, trottoir en voetpad zijn alle drie correct in de betekenis ‘verhard en meestal ook verhoogd gedeelte van de openbare weg dat specifiek bestemd is voor voetgangers, voornamelijk in de bebouwde kom langs de huizen van een straat'. Voetpad heeft ook de algemenere betekenis ‘een al dan niet verhard pad voor voetgangers'.

Taaladvies.net
Voetpad / stoep / trottoir ((opent in nieuw venster))