Buitenlanders die in Vlaanderen komen werken, moeten daar vooraf een toelating tot arbeid voor hebben gekregen. Alleen voor enkele welbepaalde categorieën van buitenlanders geldt die verplichting​​​​​​ niet​.

Een buitenlandse onderzoeker met een gastovereenkomst die niet tot een van die categorieën behoort, is (voorlopig) vrijgesteld van een toelating tot arbeid (zie artikel 2,26° van het KB van 9 juni 1999 ((opent in nieuw venster))) als hij aan de onderstaande voorwaarden voldoet.

  • Hij komt met een gastovereenkomst onderzoek doen bij een erkende onderzoeksinstelling.
  • De duur van het onderzoeksproject wordt vastgelegd in de gastovereenkomst die hij met de onderzoeksinstelling afsloot.

De werkgever hoeft nog geen toelating tot arbeid aan te vragen omdat artikel 4 uit hoofdstuk 8 van het Besluit van de Vlaamse Regering (PDF bestand opent in nieuw venster) pas in werking treedt als het uitvoerend samenwerkingsakkoord van 6 december 2018 van kracht wordt. Dat is nu nog niet het geval.

Geldigheid van de vrijstelling

De vrijstelling is alleen geldig:

  • tijdens de volledige duur van het onderzoeksproject (vastgelegd in de gastovereenkomst)
  • voor de onderzoeksactiviteit waarvoor de onderzoeker ze kreeg
  • in de onderzoeksinstelling waarmee de onderzoeker de gastovereenkomst afsloot.

Bekijk ook

  • titel II, hoofdstuk 4 van het uitvoerend samenwerkingsakkoord van 6 december 2018
  • richtlijn (EU) 2016/801 ((opent in nieuw venster)) van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek (alsook studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten)
  • de artikelen 61/10-12 van de wet van 15 december 1980 ((opent in nieuw venster)) betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
  • het koninklijk besluit van 8 juni 2007 ((opent in nieuw venster)) houdende de voorwaarden voor erkenning van de onderzoeksinstellingen die in het kader van onderzoeksprojecten gastovereenkomsten met onderzoekers uit niet-EU-landen willen afsluiten en tot vaststelling van de voorwaarden waaronder dergelijke gastovereenkomsten kunnen worden afgesloten.