Alle aanvragen worden ingediend via het webformulier. Het is belangrijk om het formulier volledig en correct in te dienen en alle gevraagde informatie aan te leveren. Aanvragen die omwille van onduidelijke en onvolledige informatie niet beoordeeld kunnen worden, komen niet in aanmerking voor steun.

Na het invullen van het webformulier ontvangt u een mail met het ingevulde formulier. U ondertekent het formulier digitaal met een geavanceerde handtekening. Dat kan bijvoorbeeld met ‘Adobe Sign’.
Vervolgens stuurt u het ondertekende aanvraagformulier samen met alle bijlagen naar: De deadline is verstreken. U kunt geen aanvragen meer indienen.

Gelieve alle nodige gegevens te verzamelen vooraleer u het webformulier invult. Hieronder geven we de belangrijkste zaken mee die worden opgevraagd. Bekijk goed onder welke categorie uw project valt zodat u weet welke informatie en bijlagen opgevraagd worden.

Gevraagde informatie webformulier

 • Juridische statuten (van de onderneming & de referentie in het Belgisch staatsblad)
 • Het ondernemingsnummer
 • IBAN-nummer (waarnaar de subsidie overgemaakt moet worden)

Info over het project

 • De start- en opleverdatum van het project en een eventuele motivatie om het project later te starten dan 3 maand na de kennisgeving van de goedkeuring.

  Let er op dat je een realistische einddatum voor oplevering opgeeft. De opleverdatum geldt ook als indienmoment van het eindrapport.

Specifieke info over projecten rond (semi-) publieke laadpunten voor personen- en bestelwagens

 • Het aantal uren per dag dat de laadpunten toegankelijk zullen zijn.
 • Eventuele fiscale of andere steun die het project reeds ontvangt.
 • Een omschrijving waarvoor en hoe de laadinfrastructuur gebruikt zal worden. Dit omvat informatie over: de kost voor de EV-rijder en wijze van betaling; de doelgroep (bijvoorbeeld werknemers, passanten & klanten); de bereikbaarheid en toegankelijkheid; de voeding & wijze van slimme aansturing.
 • Een beknopte omschrijving van de laadinfrastructuur. Het is voldoende om weer te geven hoeveel laadpalen of laadpunten van welk vermogen geplaatst zullen worden.

Specifieke info over projecten rond emissievrije stedelijke distributie

 • Een beschrijving van de activiteiten waarvoor de laadinfrastructuur wordt aangewend.
 • Een beschrijving van de afstemming van de laadinfrastructuur, de laadcycli en het wagenpark op de logistieke operaties.
 • Een beschrijving van de toegankelijkheid van de laadinfrastructuur wanneer ze niet publiek toegankelijk is maar gebruikt wordt voor partijen die u zal factureren. Het gaat bijvoorbeeld om projectpartner, klanten, leveranciers, logistieke dienstverleners etc. Licht ook toe hoe deze partijen toegang krijgen tot de laadinfrastructuur.
 • Een omschrijving van de bepaling van de kostprijs van een laadsessie voor alle mogelijke gebruikers.
 • Een beschrijving van hoe de prijs van een laadsessie bepaald wordt.
 • De eventuele nood aan een zwaardere aansluiting op het openbare net en bijhorende kosten.

Specifieke info over projecten rond laadinfrastructuur voor vrachtwagens

 • Een omschrijving van de operaties waarin de laadinfrastructuur wordt ingeschakeld en het aandeel van de emissievrije operaties.
 • Een voorlopige planning waarin rekening gehouden wordt met de lever- en installatietermijnen van de laadinfrastructuur en bijhorende componenten.
 • Indien van toepassing, een beschrijving van de toegankelijkheid van de laadinfrastructuur wanneer ze niet publiek toegankelijk is maar gebruikt wordt voor partijen die u zal factureren. Het gaat bijvoorbeeld om projectpartners, klanten, leveranciers, logistieke dienstverleners etc. Licht ook toe hoe deze partijen toegang krijgen tot de laadinfrastructuur.
 • Indien van toepassing, een beschrijving van de toegankelijkheid van de laadinfrastructuur wanneer ze wel publiek toegankelijk is. Geef aan hoe en wanneer derden toegang gebruik kunnen maken van de laadinfrastructuur.
 • Een omschrijving van de bepaling van de kostprijs van een laadsessie voor alle mogelijke gebruikers
 • Het type locatie waarop het project zich bevindt.
 • Eventueel een beschrijving van het reservatiesysteem.
 • Een beschrijving van de gebruikers op korte termijn (twee jaar na de kennisgeving) en lange termijn (2030).
 • De eventuele nood aan een zwaardere aansluiting op het openbare net en bijhorende kosten.

Op te sturen bijlagen voor alle projectaanvragen

 • De statuten van de vereniging, het bedrijf of organisatie.
 • De projectbegroting: de projectbegroting omvat eventuele offertes en een overzicht van de geraamde inkomsten en uitgaven per jaar samengevoegd in één document.
 • De ondertekende ‘DNSH’ verklaring (PDF bestand opent in nieuw venster).
 • Het ingevulde Excel-sjabloon (Excel bestand) met een overzicht van het aantal geplande laadpunten per locatie opgedeeld per vermogen.
 • De technische fiches van alle relevante onderdelen van laadinfrastructuur.
 • Een volmacht van de ondertekenaar om de organisatie te vertegenwoordigen.
 • Een plan op schaal.

Op te sturen bijlagen voor projecten rond (semi-) publieke laadinfrastructuur voor personen- en bestelwagens

 • Foto’s die de toegankelijkheid van de laadinfrastructuur aantonen.
 • Een overzicht van de laadpalen op locatie (aan de hand van een satellietfoto, mét legende).

Specifieke bijlages over projecten rond emissievrije stedelijke logistiek en projecten rond laadinfrastructuur voor vrachtwagens

 • Ondertekende goedkeuring(en) door eigenaar(s) van betrokken terrein(en).
 • Ondertekende goedkeuring(en) door beheerder of concessionaris van het terrein of principieel akkoord van wegbeheerder (AWV) (indien van toepassing).
 • Een inschatting van de aansluitkosten die ten laste zijn van de projectindiener (indien van toepassing).
 • Indien van toepassing: documenten die bewijzen dat er twee jaar na de kennisgeving afname zal zijn van elektriciteit aan de laadinfrastructuur. Het kan gaan om bijvoorbeeld een ‘letter of intent’ van een klant, een aankoopbewijs van elektrische bestel- of vrachtwagens, een contract tussen de projectindiener en een partner, etc.