Waarom deze oproep?

Tijdens de corona-crisis hebben Vlamingen opnieuw de fiets en het wandelen ontdekt voor hun (lokale) verplaatsingen. Om te vermijden dat we met zijn allen terug de wagen in stappen wil de Vlaamse overheid, in samenwerking met de lokale overheden, inzetten op duurzame mobiliteitsmaatregelen op gemeentewegen tijdens de corona exit-strategie.

Met deze oproep wil de Vlaamse overheid de Vlaamse steden en gemeenten ondersteunen in het nemen van enkele maatregelen die de duurzame mobiliteit bij het woon-werk -, woon-school - en winkelverkeer stimuleren. Deze mobiliteitsmaatregelen kunnen uitgevoerd worden via een eigen contract met een aannemer of via een contract van Agentschap Wegen en Verkeer (indien het schilderwerken betreft).

Welke mobiliteitsmaatregelen komen in aanmerking?

Gemeenten kunnen een subsidie aanvragen voor 50% van de kosten voor wegmarkeringen, verkeersborden, wegmeubilair en plaatsingskosten voor:

 • Verbreden van oversteekplaatsen, fietsopstelstroken, voet- en fietspaden
 • Inrichten van doorlopende straat, fietsstraat of woonerf
 • Zorgen voor veiligere fietsroutes en schoolomgevingen voor kinderen
 • Voorzien van (tijdelijke) bijkomende fietsenstallingen op bestaande autoparkeerplaatsen

Dit betreffen telkens werken op gemeentewegen. Voor werken op gewestwegen verwijzen we naar de procedure tot aanvraag van tijdelijke schilderwerken op gewestwegen.

Een voorwaarde voor de subsidie is dat de uitgevoerde werken niet in aanmerking voor een subsidie schoolomgevingen.

Voor meer informatie over de verschillende maatregelen die een stad of gemeente kan nemen, verwijzen we naar de toolbox duurzame mobiliteit.

Wie kan deze subsidie aanvragen?

Deze subsidie kan aangevraagd worden door elke gemeente in Vlaanderen.

Bedrag

De subsidie bedraagt maximaal de helft van de kosten die aan de projectuitvoering verbonden zijn met een maximum van 7.000 euro.

Procedure

 • Stap 1

  Melding interesse

  Tot en met 15 juli 2020

  Gemeente meldt interesse in de subsidiemaatregel ‘exitstrategie duurzame modi’ bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

  Naar het formulier ((opent in nieuw venster))

  Indien de gemeente geïnteresseerd is om de werken uit te voeren via een aannemer van Agentschap Wegen en Verkeer dient dit eveneens via het Departement Mobiliteit en Openbare Werken meegedeeld te worden. Hiervoor moet dus in eerste instantie geen contact met Agentschap Wegen en Verkeer opgenomen worden. In een latere fase zullen een aantal bijkomende stappen ondernomen te worden (zie lager, procedure – werken op gemeentewegen via aannemer Agentschap Wegen en Verkeer).

 • Stap 2

  Uitvoering

  Uitvoeringstermijn: van 1 april 2020 tot 1 september 2020

  Gemeentes voeren de werken uit via een eigen contract met een eigen aannemer of via een aannemer van Agentschap Wegen en Verkeer.

  Voor geleverde werkuren van de eigen technische diensten kan geen subsidie aangevraagd worden.

 • Stap 3

  Subsidieaanvraag en facturen

  Tot en met 31 oktober 2020

  De gemeente maakt de facturen van de geleverde werken, samen met een subsidieaanvraag, over aan het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. De gemeente kan die subsidie slechts eenmalig aanvragen.

  Naar het formulier. ((opent in nieuw venster))

Procedure – werken op gemeentewegen via aannemer Agentschap Wegen en Verkeer

Deze procedure heeft tot doel gemeenten op korte termijn schilderwerken te kunnen laten uitvoeren op wegen in hun beheer, gebruik makend van het regionaal contract tussen het Agentschap Wegen en Verkeer en de aannemers.

Bijkomende stappen:

 • Stap 1

  Bespreking

  Agentschap Wegen en Verkeer neemt contact op met de gemeente om een signalisatie-actie te bespreken.

 • Stap 2

  Raming en planning

  Agentschap Wegen en Verkeer maakt een concrete raming en planning op voor de signalisatiewerken op basis van het bestaand raamcontract en maakt dit over aan de gemeente.

 • Stap 3

  Bekrachtiging

  Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de prestatiebeschrijving en de prijsvergelijking. Daarmee accepteert het de geldende voorwaarden zoals hier beschreven.

  De gemeente neemt op basis van het collegebesluit contact op met de eigen aannemer of de aannemer van Agentschap Wegen en Verkeer in functie van het afsluiten van een onderhandse overeenkomst.

 • Stap 4

  Uitvoering

  Bij de planning en uitvoering houden de partijen rekening met

  1. Lopende en/of geplande infrastructuur- en/of schilderwerken om de hinder op het openbaar domein tot een minimum te beperken.
  2. De beschikbare voorraad bij de aannemer. Indien de voorraad beperkt is dient de aannemer voorrang te geven aan de werken die reeds gepland zijn voor Agentschap Wegen en Verkeer.
 • Stap 5

  Subsidieaanvraag en facturen

  De gemeente maakt de facturen van de geleverde werken, samen met een subsidieaanvraag, over aan het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (formulier weldra beschikbaar).

Contact