Van 1 januari tot 30 juni 2024 is België voorzitter van de Raad van de Europese Unie(opent in nieuw venster).

Het voorzitterschap van de Raad rouleert tussen de EU‑lidstaten en wisselt om de zes maanden. Tijdens die zes maanden zit het voorzitterschap de vergaderingen voor op elk niveau binnen de Raad.

Binnen dat EU-voorzitterschap zal Vlaanderen een belangrijke rol spelen. De bevoegdheidsverdeling in België tussen de federale overheid en de gewesten en gemeenschappen, geldt immers ook op EU-niveau. Zo zal Vlaanderen tijdens het EU-voorzitterschap België vertegenwoordigen als voorzitter van de Raad van de Europese Unie voor de luiken Industrie, Jeugd, Cultuur, Media en Visserij. Concreet wil dat zeggen dat Vlaamse ministers en experten alle vergaderingen zullen voorzitten in die domeinen. Daarnaast zal Vlaanderen ook in andere domeinen zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden optimaal invullen.

Over de Raad van de Europese Unie

De Raad van de Europese Unie is, samen met het Europees Parlement, de wetgever van de Europese Unie.

De Raad wordt bij toerbeurt voorgezeten door de 27 lidstaten van de Unie, telkens voor een termijn van zes maanden. De voorzittende lidstaat leidt de vergaderingen op de verschillende niveaus, stelt richtsnoeren voor en compromissen voor de besluitvorming in de Raad.

Om te zorgen voor continuïteit in de werkzaamheden van de Raad, werken de zesmaandelijkse voorzitterschappen per groep van drie nauw samen. Zo’n voorzitterschapstrio stelt een gemeenschappelijk werkprogramma van de Raad voor een periode van 18 maanden op. Ook die trioprogramma’s en de werkprogramma’s van de afzonderlijke voorzitterschappen krijgen bijzondere aandacht.

Meer informatie over de Raad van de Europese Unie(opent in nieuw venster)

Rol van Vlaanderen in het EU-voorzitterschap

In de domeinen waarvoor Vlaanderen bevoegd is, bepaalt Vlaanderen mee de standpunten die België inneemt in de Raad en kunnen Vlaamse ministers België vertegenwoordigen in de Raad. Dat is het gevolg van het principe dat de interne bevoegdheidsverdeling binnen België wordt doorgetrokken naar het buitenlands beleid (in foro interno, in foro externo).

De concrete afspraken over standpuntbepaling en vertegenwoordiging in de EU zijn vastgelegd in een samenwerkingsakkoord tussen alle Belgische overheden. Meer info over het samenwerkingsakkoord op de website van de VVEU(opent in nieuw venster)

Op vrijdag 28 oktober 2022 keurde de Vlaamse Regering een projectplan goed met de inhoudelijke krachtlijnen die de leidraad vormen voor het EU-Voorzitterschap voor Vlaanderen.

De impact van de EU in Vlaanderen

Het EU-voorzitterschap biedt heel wat kansen voor Vlaanderen. Ten eerste is de EU de belangrijkste hefboom van het Vlaams buitenlands beleid. Het EU-voorzitterschap vormt een mogelijkheid om deze hefboom te vergroten en om de internationale reputatie van Vlaanderen te versterken.

Ten tweede heeft EU-beleid steeds meer impact op het binnenlands beleid. Het EU-voorzitterschap vormt een kans om de Vlaamse belangenbehartiging binnen de EU te versterken, de EU-reflex binnen de Vlaamse overheid te vergroten en het EU-debat in de Vlaamse samenleving levendiger te maken.

Het EU-voorzitterschapslabel

De Vlaamse overheid zal naar aanleiding van het EU-voorzitterschap een Europees kwaliteitslabel uitreiken aan een select aantal publieksgerichte initiatieven of evenementen die plaatsvinden in de eerste helft van 2024.

Ook interessant

Vertegenwoordiging van Vlaanderen bij de Europese Unie (VVEU(opent in nieuw venster)): De Vertegenwoordiging van Vlaanderen bij de Europese Unie behartigt de belangen van de Vlaamse Regering binnen de EU. Ze maakt officieel deel uit van de Permanente Vertegenwoordiging (de ambassade) van België bij de Europese Unie.

Vlaams-Europees verbindingsagentschap (VLEVA)(opent in nieuw venster): Het Vlaams-Europees verbindingsagentschap informeert Vlaamse overheden en het maatschappelijke middenveld over nieuwe Europese beleidsinitiatieven, financieringsmogelijkheden en hun impact op Vlaanderen.