Niet alle nieuwe bevoegdheden hoeven toegewezen te worden aan een beleidsdomein. Sommige bevoegdheidsuitbreidingen passen immers in de huidige officiële opdrachten van bepaalde beleidsdomeinen en hoeven daarom geen reglementaire aanpassing. Dit geldt onder meer voor de bevoegdheidsuitbreidingen van de jeugdbescherming, van het tewerkstellingsbeleid en de woonbonus.

U vindt hieronder de toegewezen bevoegdheden per beleidsdomein.

 1. Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse zaken en Justitie (KBBJ)
  • deelname aan het algemeen strafrechtelijke beleid
  • financiële tegemoetkomingen bij schade door algemene rampen
  • gerechtelijke procedure voor onteigeningen voor algemeen nut
  • promotie van Brussel
 2. Financiën en Begroting (FB)
  • aankoopcomités
  • authenticatie van onroerende handelingen
 3. Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI)
  • vestigingsvoorwaarden (met uitzondering van de vestigingsvoorwaarden in het domein toerisme en mobiliteit en logistiek, bijv. voor rijscholen)
  • examens om ondernemersvaardigheden te bewijzen
  • handelshuur
  • participatiefonds
  • algemeen prijsbeleid (wanneer de materie niet duidelijk onder een ander bevoegdheidsdomein valt)
 4. Onderwijs en Vorming (OV)
  • alternerend leren (gedeelde bevoegdheid met Werk en Sociale Economie)
 5. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG)
  • juridische eerstelijnsbijstand
  • gezondheidsbeleid (inclusief prijsbepaling in oudereninstellingen)
  • gezinsbijslagen
  • organisatie, werking en opdrachten van justitiehuizen
  • organisatie, werking en opdrachten van diensten voor elektronisch toezicht
  • tegemoetkoming hulp aan bejaarden
  • jeugdbescherming
 6. Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM)
  • filmkeuring
  • prijsbeleid voor teledistributie
 7. Werk en Sociale Economie (WSE)
  • arbeidskaarten
  • ervaringsfonds
  • controle beschikbaarheid werklozen
  • doelgroepenbeleid
  • plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen
  • dienstencheques
  • alternerend leren (gedeelde bevoegdheid met Onderwijs en Vorming)
  • betaald educatief verlof
  • mentorkorting
 8. Landbouw en Visserij (LV)
  • financiële tegemoetkomingen bij landbouwrampen
  • pacht en veepacht
  • land- en tuinbouwvorming in kader van beroepsscholing en -bijscholing
  • het afzet- en uitvoerbeleid van landbouw-, tuinbouw- en visserijproducten (met uitzondering van het verkennen van buitenlandse markten)
  • toekenning van kwaliteitslabels en oorsprongsbenamingen van regionale of lokale aard
 9. Omgeving (vroeger 'Leefmilieu, Natuur en Energie' - LNE)
  • distributietarieven voor energie
  • prijsbeleid voor drinkwater
  • dierenwelzijn
 10. Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
  • politie over het verkeer op waterwegen
  • binnenvaart (regels over bemanningsvoorschriften en over veiligheid van binnenschepen)
  • minimale technische veiligheidsnormen voor de bouw en onderhoud van wegen en waterwegen
  • reglementering van het vervoer van gevaarlijke goederen en uitzonderlijk vervoer over de weg
  • bijkomende financiering van aanleg, aanpassing of modernisering van spoorlijnen
  • vestigingsvoorwaarden m.b.t. mobiliteit en logistiek
  • verkeersveiligheidbeleid
  • prijsbeleid voor het taxivervoer