Diploma Master diploma
Organisatie Sport Vlaanderen
Contract Management (Voltijds)
Solliciteer Solliciteer Tot en met 4 juli 2019

De functie in het kort

De missie van Sport Vlaanderen bestaat erin het sportbeleid van de Vlaamse Regering te ondersteunen conform de decretaal bepaalde opdrachten met als doel de sportparticipatie en de kwaliteit van het sportaanbod te verhogen. Sport Vlaanderen is een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid en behoort tot het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

De afdeling Subsidiëring ondersteunt de Vlaamse sportsector via de opvolging en uitvoering van de Vlaamse subsidiedecreten sport. De afdeling staat hierbij in voor de financiële ondersteuning, de coaching en begeleiding van de georganiseerde sport in Vlaanderen, alsook voor de controle in functie van het al dan niet toekennen van subsidies.

Concreet is de afdeling verantwoordelijk voor de subsidiëring van:

 • De Vlaamse georganiseerde sport (de sportfederaties, de koepelorganisaties, de organisatie voor sportieve vrijetijdsbesteding, …)
 • De sport in het Hoger onderwijs
 • De Vlaamse Gemeenschapscommissie Brussel en koepelorganisatie voor het lokaal sportbeheer
 • De tewerkstelling in de sportsector
 • Ad nominatum in de begroting opgenomen sportieve projecten
 • Vlaamse intersectorale akkoorden sportactoren (VIA-middelen)

Als afdelingshoofd stuur je een vijftiental personen aan. Je hebt eindverantwoordelijkheid over de budgetten van de afdeling. Deze bedragen ongeveer 44 mio euro.

Wie zoeken we?

U kan deelnemen aan de selectieprocedure indien u op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan volgende voorwaarden:

* U hebt tenminste een masterdiploma dat toegang verleent tot niveau A, met uitzondering van de interne kandidaten die al tot een niveau A of een gelijkgesteld niveau behoren;

* U hebt 6 jaar relevante beroepservaring. Voor de berekening van die ervaring worden deeltijdse prestaties als voltijds beschouwd.

* Inhoudelijk is tevens ervaring vereist inzake:

 • het toekennen van subsidies en/of
 • de verantwoording of controle op de aanwending van subsidies en/of
 • het opstellen van regelgeving inzake subsidiëring.

* Leidinggevende ervaring is een pluspunt. Onder leidinggevende ervaring verstaan we:

 • de formele verantwoordelijkheid over een groep van medewerkers en/of
 • het sturen/leiden/beïnvloeden van een team/medewerkers/stakeholders als bv. projectleider en/of
 • het samenwerken en coördinerend optreden met betrekking tot een groep van belanghebbenden.

Wat bieden we?

Aan de mandaatgraad van afdelingshoofd met rang A2A wordt volgende functionele loopbaan verbonden:

 • Eerste mandaat van afdelingshoofd: A285
 • Afdelingshoofd met 6 jaar schaalanciënniteit: A286

Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan u uw nettosalaris berekenen, aangepast aan uw individuele situatie.

De werkplek

Hoe solliciteren?

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Hebt u interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 4 juli 2019.

U stuurt het ingevulde sollicitatieformulier via mail naar managementjobs@vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van uw mail de vacaturetitel en het vacaturenummer. Geef in uw sollicitatieformulier ook aan of u denkt recht te hebben op een vrijstelling of het principe van niet nodeloos hertesten.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Extra documenten