De functie in het kort

Context
De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken. De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.
De Vlaamse Milieumaatschappij speelt een cruciale rol in het integraal waterbeleid. Ze meet en controleert de kwantiteit en kwaliteit van water, beheert watersystemen, int een heffing op watervervuiling en op grondwaterwinning, adviseert over milieuvergunningen en zorgt voor de planning van en toezicht op de zuiveringsinfrastructuur. De VMM vervult de taak van regulator voor leidingwater.
Verder bewaakt de VMM de luchtkwaliteit, inventariseert ze wie wat loost en doet beleidsvoorstellen. Ze stelt tevens het Milieurapport Vlaanderen (MIRA) op.
Je werkt binnen de afdeling Kennisbeheer.
De afdeling Kennisbeheer is bevoegd voor:
• Kennismanagement
• Enterprise architectuur
• Business analyse
• Kwaliteitszorg en interne milieuzorg
• Informatieveiligheid
• Informatica.

Wij bieden je de kans om mee te werken aan een beter leefmilieu in Vlaanderen.
De VMM werkt momenteel aan een nieuw Afvalwaterinformatiesysteem (AWIS). Het AWIS 2.0 project betreft het samenbrengen van de Afvalwater infrastructuur van Vlaanderen, beheerd door gemeenten, bovengemeentelijk en/of rioolbeheerders. Het project beoogt een betere zichtbaarheid en samenwerking met VMM voor de betrokkenen.
VMM heeft als doelstelling om de rioolinfrastructuur binnen Vlaanderen op te bouwen aan de hand van gegevens beschikbaar gesteld door gemeenten, rioolbeheerders en ook bovengemeentelijke informatie. Het webportaal dat hiervoor wordt ontwikkeld heeft tot doel de info van deze verschillende actoren samen te brengen, het netwerk over het gebied te visualiseren en VMM-informatie over of voor het netwerk beschikbaar te stellen binnen en buiten VMM.
De opbouw van dit netwerk en de koppeling ervan onderling over het gebied heen moeten in de toekomst toelaten de processen betreffende aanvragen en toekennen van subsidies te baseren op meer up-to-date informatie en deze processen ook vlotter te kunnen afhandelen.

De afdeling Kennisbeheer zoekt een expert projectleider om de projecten binnen dit AWIS-programma verder uit te werken.
Doel
Je zal ingeschakeld worden bij de planning, opvolging en bijsturing van de IT-(deel)projecten zoals deze opgenomen zijn in het AWIS-programma. Deze (deel)projecten kunnen zowel nieuw te bouwen applicaties, aanpassingen aan bestaande toepassingen als technische upgrades omvatten.
Als PM sta je er voor in om op basis van een business analyse een ICT project vorm te geven. Je stuurt de functioneel analisten en de IT architect aan, om een adequate, gestructureerde en coherente doorvertaling te maken tussen wat als oplossing gevraagd wordt en hoe dit functioneel vertaald wordt in een ICT-ontwerp. Je stemt dit eveneens af met standaarden, architectuurkeuzes en specificaties van de VMM informaticadienst. Je stuurt en volgt de implementatie van het ICT-ontwerp.
De projectleider is verantwoordelijk voor het uitwerken van de planning, het functioneel aansturen van de medewerkers (ontwikkelaars, testers, analisten, ICT-architect, business,…) en leidt het project. Hij/zij rapporteert aan de stuurgroep over de voortgang van het project, staat in nauwe communicatie met de business en functioneel analisten, IT en de business zelf en zorgt ervoor dat projecten binnen scope, budget en afgesproken tijdspanne worden opgeleverd.
De oplossingen die je uitwerkt passen binnen de globale VMM strategie en de VMM IT-strategie en je werkt mee aan generiek inzetbare componenten en architectuur voor de VMM.

Wie zoeken we?

Je hebt ervaring in een gelijkaardige functie en een relevante sector.
Je hebt kennis van Business Process Analysis, Security and Risk Management, Program and Project Management, Architecture Management, Infrastructure and Operations en Application Development and Management.
Je hebt een grondige kennis van programma- en projectmanagement en het werken met agile principes (bv prince2 -agile). Je hebt een uitgebreide ervaring in het opmaken van projectplanningen en het maken van ramingen door op basis van een functionele analyse inschattingen te maken van de workload van de betrokken profielen.
Je bent in staat om lange termijnplanningen op te maken en de afhankelijkheden met andere (deel)projecten in kaart te brengen.
Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands, zowel gesproken als geschreven.
Je hebt uitstekende relationele vaardigheden, bent een teamspeler en kan goed een team bestaande uit verschillende profielen aansturen. Je ben verantwoordelijk ingesteld.

Wat bieden we?

Vlaanderen connect biedt een contract van onbepaalde duur en een competitief salarispakket met:
• een mobiliteitsbudget
• maaltijdcheques van 7 euro/dag (eigen bijdrage 1,09 euro/dag)
• een hospitalisatieverzekering (je kan gezinsleden aansluiten)
• een groepsverzekering
• mogelijkheid tot kinderopvang tijdens alle schoolvakanties aan een voordelig tarief.
Bij Vlaanderen connect is een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk: een werkweek van 38 uur, 28 dagen verlof en extra wettelijke feestdagen (11/07, 02/11, 15/11 en 26/12). Verder zijn er flexibele werkuren en je kan thuiswerken.
Ten slotte geniet je bij Vlaanderen connect nog van verschillende andere voordelen: je werkt bij entiteiten van de Vlaamse overheid of bij lokale besturen voor lange termijn. Zo kan je meewerken aan een digitale en slagkrachtige overheid, voor burgers en ondernemers. Daarnaast kan je doorgroeien en jezelf ontwikkelen door het enorme potentieel aan uitdagende functies via Vlaanderen connect bij de Vlaamse overheid en de lokale besturen.

De werkplek

Hoe solliciteren?

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Contactpersoon

Mevr. Liesbeth Vanhaverbeke

Vlaanderen connect. werkt met eigen loonbarema's. De salarissimulator op werkenvoorvlaanderen.be is dus niet van toepassing op deze functie

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Extra documenten