De functie in het kort

Als stafmedewerker zakelijke coördinatie ben je de centrale spil in de financiën en het HRM-beleid van het Kasteel van Gaasbeek. Je bent het aanspreekpunt voor de financieel medewerker en voor je collega’s. Je staat in voor de opmaak en de aanpassingen van de begroting, binnen de regels en de deadlines opgelegd door de Vlaamse overheid. Op organisatieniveau zorg je voor regelmatige updates van de begroting en bezorg je de collega’s een transparant inzicht in de deelbegroting van hun projecten.

Je behoudt samen met je collega’s het overzicht van de financiën en kan de nodige tools daarvoor ontwikkelen en gebruiken. Je gaat voor een eenvoudige maar doeltreffende opvolging. Je stuurt de begroting bij waar nodig, rekening houdend met de uitgaven per begrotingspost. Je bent betrokken bij het opstellen en verantwoorden van subsidiedossiers. Je redigeert en corrigeert allerlei contracten, zoals met kunstenaars, partners, verzekeringen, concessie, enz.

Je geeft leiding aan een team van een vijftal personen die verantwoordelijk zijn voor de boekhouding, logistiek en het onderhoud van de gebouwen. Je staat in voor een transparante rapportering over de financiële toestand van de organisatie en haar activiteiten, beheert de administratieve processen en stuurt het onderhoud van de gebouwen aan. Je werkt graag in een dynamische omgeving met veel vrijheid en veel verantwoordelijkheid. Je hebt het talent om een klein team aan te sturen en te motiveren.

Samen met de andere stafmedewerkers en de directeur schrijf je mee aan het beleidsplan en realiseer je de doelstellingen (inhoudelijk, financieel, personeel). Je rapporteert aan de directeur en aan het teamhoofd Infrastructuur en Instellingen.

Werk je punctueel, ordelijk en planmatig? Heb je ervaring met administratie, overheidsfinanciën en HRM-beleid? Dan is onderstaande vacature misschien iets voor jou.

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

1) Je hebt een bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02 (opent in nieuw venster).

Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en binnen de zes maanden na datum van het jurygesprek het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/ (opent in nieuw venster)

Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie (bijvoorbeeld omdat je in aanmerking komt op basis van een toegangsbewijs), moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be (opent in nieuw venster)).

2) Je hebt minimaal twee jaar beroepservaring (1) in een job met de focus op administratie m.b.t. financiën en/of personeel.

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde:

Je werkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.

Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit, moet beschikken over het hoger vermelde vereiste diploma en/of vereiste relevante werkervaring.

Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Charlotte Vanfleteren, charlotte.vanfleteren@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie), 02 553 15 94).

(1) Enkel werkervaringen onderhevig aan het RSZ stelsel worden meegenomen bij het bepalen van de beroepservaring. Onbetaalde stages beantwoorden hier niet aan.

Wat bieden we?

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar (bij een tewerkstellingspercentage aan 100%), bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets wordt vergoed door de werkgever.
 • Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordeling tarief aansluiten.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van deskundige (rang B1, salarisschaal B111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 2.517,68 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index, aan een tewerkstellingspercentage van 100%, met twee jaar relevante beroepservaring), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?

www.werkenvoorvlaanderen.be

De werkplek

Hoe solliciteren?

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Contactpersoon

Charlotte Vanfleteren

  Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

  Extra documenten