Diploma Geen specifieke studievereisten
Organisatie Agentschap Overheidspersoneel
Contract Statutair (Voltijds)
Solliciteer Solliciteer Tot en met 26 augustus 2019

De functie in het kort

Als strategisch adviseur financiën lever je strategisch advies rond financiën en begroting. Heb je interesse in financiën? Ben jij analytisch sterk? Koppel je graag deze analyses aan duidelijke strategische adviezen? Dan is onderstaande vacature misschien is voor jou! Nog niet helemaal overtuigd? Lees hieronder verder om meer te weten te komen wat nog allemaal tot jouw divers takenpakket kan behoren.

Naast het meedenken en advies verlenen op strategisch niveau, zal je ook leiding geven aan het team financiën en facility dat bestaat uit 8 medewerkers. Je denkt kritisch na over welke financiële modellen AgO als organisatie moet hebben en je gaat samen met de Vlaamse overheid-dienstencentra aan de slag voor het uitwerken van deze financiële modellen.

Een uitdagende mix tussen conceptueel/analytisch denken, adviesverlening op strategisch niveau, adviezen koppelen aan initiatieven op organisatieniveau en het aansturen en coachen van een klein team is wat deze job zo boeiend en interessant maakt!

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

Voorwaarden voor bevordering:
Je bent ofwel een ambtenaar (op proef of vastbenoemd) binnen de diensten van de Vlaamse overheid   in een graad van de rang A1 ofwel een contractueel personeelslid (al dan niet in proeftijd) binnen de diensten van de Vlaamse overheid én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking[1] en je wordt betaald in een salarisschaal in een graad van de rang A1.

Of

Voorwaarden voor horizontale mobiliteit:
Je werkt als statutair ambtenaar in dezelfde of een hogere rang dan de rang van de vacature binnen de diensten van de Vlaamse overheid. 
Of je bent contractueel tewerkgesteld binnen de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal van dezelfde rang als de rang van de vacature en met een overeenstemmende of gelijkwaardige inhoud als die van de vacante functie én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking[2] .
Of je bent contractueel tewerkgesteld in een gelijkwaardige functie (dit is een functie in dezelfde rang met een salarisschaal die overeenkomt met de salarisschaal van de graad van de vacature) binnen de diensten van de Vlaamse overheid en hebt een vrijstelling[3] voor het generieke gedeelte bij aanwerving voor de graad van de vacature (VPS art. III 22).

Je beschikt op datum van afsluiting van de kandidaturen over minstens 6 jaar relevante beroepservaring met betrekking tot strategische adviesverlening en/of organisatieontwikkeling.

Je laatste functioneringsevaluatie mag niet besloten zijn met een onvoldoende.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Fatima El Herbouti, fatima.elherbouti@vlaanderen.be en 0484 02 22 99).

[1] Contractuele selectieprocedures werden algemeen bekend gemaakt indien ze gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad en/of de website van de VDAB en/of de website van Jobpunt Vlaanderen (tussen 1 januari 2006 en 31 oktober 2014), op de website van VDAB (tussen 1 november 2014 en 31 december 2017), op de website van de VDAB en/of www.werkenvoorvlaanderen.be (vanaf 1 januari 2018).  Voor de contractuele personeelsleden die vóór hun indiensttreding of overheveling geslaagd zijn voor een selectie bij een andere overheid moet de contractuele selectieprocedure vanaf 1 januari 2006  bekend gemaakt zijn op de website van Selor, de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, de VDAB of Jobpunt Vlaanderen  (VPS art. III 31). 

[3] Je hebt die vrijstelling behaald naar aanleiding van een selectieprocedure binnen de diensten van de Vlaamse overheid.

Wat bieden we?

  • Je wordt overgeplaatst of bevorderd in de graad van Adviseur (rang A2) met de bijbehorende salarisschaal A211.
  • Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 4143,50 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
  • De functie of bevorderingsbetrekking wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing.
  • Je eerste 12 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang bent tewerkgesteld.
  • Je wordt pas definitief bevorderd nadat je met goed gevolg de proeftijd hebt doorlopen (VPS art. VI 36).

De werkplek

Hoe solliciteren?

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Contactpersoon

Fatima El Herbouti

Solliciteer

Kies 'Interne sollicitatie' als je medewerker bent van een entiteit van de Vlaamse overheid die aangesloten is bij Vlimpers.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Extra documenten