Diploma Master diploma
Locatie SYNTRA Vlaanderen , Brussel
Contract Onbepaalde duur
Solliciteer Solliciteer tot en met 27 mei 2019

Functieomschrijving

Je versterkt de ondersteunde diensten die de teams financiën en begroting, communicatie, Personeel & organisatie, juridische aangelegenheden, ICT, facility en administratieve ondersteuning bevatten. Deze teams ondersteunen de organisatie en alle collega’s bij het definiëren en het opvolgen van de cruciale randfactoren die een performante werking mogelijk maken. De kernprincipes van de ondersteunende diensten zijn klantgerichtheid, transparantie en efficiëntie zodat de collega’s zich voornamelijk op het inhoudelijke aspect van de organisatieprioriteiten en -uitdagingen kunnen focussen.

Meer specifiek ben je verantwoordelijk voor de werking van 2 teams: Team financiën en begroting, en Team administratieve ondersteuning. Daartoe lever je adviezen aan collega’s en het management, zorg je voor overleg rond financiële en facilitaire onderwerpen, voer je procesoptimalisaties door, werk je richtlijnen uit, coördineer je werkzaamheden, en ontwikkel je rapporten en relevante beleidsinfo. Deze teams zijn gemotiveerd en je kan er veel verantwoordelijkheid in opnemen. Je krijgt de ruimte om zelf je werk te organiseren. Het merendeel van je tijd spendeer je aan de werking van het team financiën en begroting.

Het team financiën en begroting bestaat uit 2 personen, het team facility en administratieve ondersteuning uit 13 personen. Je stuurt deze collega’s rechtstreeks aan. Je maakt voor deze teams de vertaalslag van de strategische lijnen naar een operationeel niveau. Je motiveert en coacht je teamleden om de doelstellingen te bereiken. Dankzij jouw inhoudelijke expertise en coachende vaardigheden, breng je de maturiteit van jouw teams op een hoger niveau.

De speerpunten van het team financiën en begroting zijn ten eerste een transparante budgettaire cyclus die in lijn is met de beheers- en beleidscyclus zodat alle personeelsleden tijdig een zicht hebben op de budgettaire context, en ten tweede het vertalen van de strategische uitdagingen van het agentschap in begrotingsvoorstellen en een operationele aanpak.

Het team facility en administratieve ondersteuning is verantwoordelijk voor de administratieve, logistieke en facilitaire ondersteuning van het agentschap, met name een klantvriendelijk onthaal, de netheid van de gebouwen en het beheer van het kantoormateriaal. Daarnaast ondersteunt dit team ook de gehele organisatie met allerlei administratieve taken, gaande van evenementen tot onthaal. Het team streeft een moderne uitstraling en werking na die ten volle de vele overlegmomenten met partners en stakeholders faciliteert, en die een flexibel en over heel Vlaanderen actief personeelsbestand ondersteunt.

Profiel

Je kunt deelnemen indien je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan volgende voorwaarden :

 1. Je beschikt over aantoonbare ervaring met elk van volgende aspecten:

  • de beheer- , beleids-, en de begrotingscyclus

  • financiële risico’s identificeren en financiële managementrapporten aanleveren

 2. Je beschikt over een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/

Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald, moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor ( www.selor.be).

Kandidaten die kunnen deelnemen via interne of externe mobiliteit hoeven niet te voldoen aan deze diplomavoorwaarde.

Aanbod

 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt aangeworven of overgeplaatst in de graad van adjunct van de directeur (rang A1) met de bijbehorende salarisschaal A111. Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 3204,70 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Je eerste zes maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang als de vacature bent tewerkgesteld.
 • Word je aangeworven via de externe mobiliteit, dan bedraagt de proefperiode maximum 3 maanden. Je behoudt ten minste de reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als zelfstandige.
 • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen. Je behoudt ten minste de reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als zelfstandige.
 • Als ambtenaar behoud je ook je laatst verworven administratieve anciënniteiten. In contractueel verband geleverde prestaties tellen mee voor de dienstanciënniteit.
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Plaats tewerkstelling

Waar en hoe solliciteren?

Contactpersoon Elisa Vanderveken

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op maandag 27/05/2019.

Je stuurt je motivatiebrief en sollicitatieformulier via mail naar public@ascento.be. Vermeld in het onderwerp van je mail of brief de vacaturetitel en het vacaturenummer.

Je kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen als:
• je het sollicitatieformulier gebruikt zoals opgenomen in het vacaturebericht.
• je je kandidatuur uiterlijk op 27 mei naar ons stuurt (de datum van de verzending van de mail geldt daarvoor als bewijs.

Het sollicitatieformulier kan je terugvinden bij deze vacature op www.werkenvoorvlaanderen.be

Indien je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wenst, kun je contact opnemen met:

Team Ondersteunende diensten
thomas.ponet@syntravlaanderen.be

Indien je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wenst, kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke:

Elisa Vanderveken
Consultant Ascento
elisa.vanderveken@ascento.be
0498 39 88 66

Indien je bijkomende uitleg wil over de organisatie waar je in terecht komt, kan je contact opnemen met

Aaja Debrabandere
Team P&O
Aaja.debrabandere@syntravlaanderen.be

Indien je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wenst, kan je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Extra documenten

Gerelateerde vacatures