Diploma Master diploma
Locatie SYNTRA Vlaanderen , Brussel
Contract Onbepaalde duur
Solliciteer Solliciteer tot en met 27 mei 2019

Functieomschrijving

SYNTRA Vlaanderen wil uitgroeien tot een innovatief en inspirerend regieagentschap inzake duaal leren en ondernemersvorming in Vlaanderen. Om ons team Communicatie te versterken zijn we op zoek naar een verantwoordelijke communicatie.

Je neemt een trekkersrol op bij het realiseren van de doelen van het team communicatie. Je bent verantwoordelijk voor kwaliteitsvolle en duidelijke communicatie, zowel intern en extern, via pers en PR, en via evenementen, marketingacties en verandercommunicatie.

Profiel

Je kunt deelnemen indien je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan volgende voorwaarden:

 1. Je beschikt over minstens 6 jaar beroepservaring met elk van volgende aspecten:

  • Opmaken en uitvoeren van een strategisch communicatieplan

  • Coördinatie en opvolging van communicatieactiviteiten
  • Aansturen van communicatiespecialisten
  • Samenwerking met een directie of hoger management

 2. Je beschikt over een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/

Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald, moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor ( www.selor.be).

Kandidaten die kunnen deelnemen via interne of externe mobiliteit hoeven niet te voldoen aan deze diplomavoorwaarde.

Aanbod

 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt aangeworven of overgeplaatst in de graad van adviseur (rang A2) met de bijbehorende salarisschaal A211. Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 4143,50 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Je eerste zes maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang als de vacature bent tewerkgesteld.
 • Word je aangeworven via de externe mobiliteit, dan bedraagt de proefperiode maximum 3 maanden. Je behoudt ten minste de reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als zelfstandige.
 • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen. Je behoudt ten minste de reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als zelfstandige.
 • Als ambtenaar behoud je ook je laatst verworven administratieve anciënniteiten. In contractueel verband geleverde prestaties tellen mee voor de dienstanciënniteit.
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Plaats tewerkstelling

Waar en hoe solliciteren?

Contactpersoon Elisa Vanderveken

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op maandag 27/05/2019.

Je stuurt je motivatiebrief en sollicitatieformulier via mail naar public@ascento.be. Vermeld in het onderwerp van je mail of brief de vacaturetitel en het vacaturenummer.

Je kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen als:
• je het sollicitatieformulier gebruikt zoals opgenomen in het vacaturebericht.
• je je kandidatuur uiterlijk op 27 mei naar ons stuurt (de datum van de verzending van de mail geldt daarvoor als bewijs.

Het sollicitatieformulier kan je terugvinden bij deze vacature op www.werkenvoorvlaanderen.be

Indien je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wenst, kun je contact opnemen met:

Team Ondersteunende diensten
thomas.ponet@syntravlaanderen.be

Indien je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wenst, kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke:

Elisa Vanderveken
Consultant Ascento
elisa.vanderveken@ascento.be
0498 39 88 66

Indien je bijkomende uitleg wil over de organisatie waar je in terecht komt, kan je contact opnemen met

Aaja Debrabandere
Team P&O
Aaja.debrabandere@syntravlaanderen.be

Indien je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wenst, kan je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Extra documenten

Gerelateerde vacatures