Hulp bij projectoproepen

Het LIFE-programma voor 2021-2027 bestaat uit vier subprogramma’s:

  • natuur en biodiversiteit

  • circulaire economie en levenskwaliteit

  • klimaatmitigatie en -adaptatie

  • schone energietransitie.

De Europese Commissie lanceert op jaarlijkse basis oproepen voor de indiening van projectvoorstellen binnen LIFE. De huidige oproepen zijn geopend op 17 mei 2022. De projectoproepen zijn te vinden op het Funding and Tenders Portal(opent in nieuw venster). Daar kunt u ook een FAQ-sectie vinden en zoeken naar partners voor uw project.

Om potentiële aanvragers te helpen bij de opmaak van hun voorstellen, heeft de Europese Commissie (CINEA) ondersteunend materiaal (handleidingen, partner search tools, FAQs) (opent in nieuw venster)op de LIFE-website geplaatst. Op deze website hebben ze ook een virtuele networking tool opgericht, waar u 1-op-1 meetings met potentiële partners kan inplannen en partner searches op de marketplace kunt bekijken en zelf toevoegen.

LIFE-Subprogramma Clean Energy Transition (SP CET)

Het CET-onderdeel binnen het LIFE-Programma bouwt verder op de projectoproepen rond energie-efficiëntie binnen Horizon 2020 en heeft als voornaamste doelstelling om op de markt en in het regelgevend kader de juiste voorwaarden te creëren om de Clean Energy Transition mogelijk te maken. Hierbij ligt de focus op de niet-technologische aspecten.

Voorwaarden

CET richt zich op zaken zoals marktintroductie, doorbreken van marktbarrières, demonstratie van nieuwe modellen, beleidsontwikkeling, ontwikkelen en uitrollen van best practices en empowerment van de burger.

De projectoproepen nemen de vorm aan van “Coordination and Support Actions”, gelijkaardig aan de CET-calls binnen Horizon 2020 tijdens de periode 2014-2020. Het gaat hier om projectoproepen met een zeer strikte, gedetailleerde beschrijving.

Consortia moeten partners uit minstens drie verschillende EU-lidstaten bevatten (met een uitzondering voor de calls rond ecodesign & energy labelling, BUILD UP Skills, National Finance Roundtables, renovation wave in the public sector, PDA en Integrated Home Renovation Services). In de praktijk doelt de Commissie op grote consortia bestaande uit actoren vanuit verschillende sectoren (± 10 partners).

Budget

Er zal een totaalbudget van ongeveer 1 miljard euro beschikbaar zijn over de volgende 7 jaar. De 2022-projectoproep heeft een indicatief budget van 98 miljoen euro. De co-financieringsgraad voor CET-projecten is 95% van de totale projectkosten (in principe enkel personeelskosten). Dat wil zeggen dat men EU-subsidies kan krijgen voor 95% van de totale projectkosten.

Deadline

De deadline voor indiening van de projectvoorstellen is 16 november 2022 (one-stage-applications).

Projectoproepen

Meer specifiek zijn er in mei 2022 voor 18 onderwerpen - ondergebracht onder vijf inhoudelijke clusters - een projectoproep geopend:

Involving & empowering citizens in the clean energy transition

Accelerating technology roll-out, digitalisation, new services and business models and enhancement of the related professional skills on the market

Supporting the development of local and regional investment projects

Building a national, regional and local policy framework supporting the clean energy transition

Attracting private finance for sustainable energy

LIFE Sub-programma Climate Change Mitigation and Adaptation (SP CC)

Klimaatprojecten, maar ook energieprojecten die niet onder de strikt afgelijnde onderwerpen van het CET-onderdeel vallen, kunnen een projectvoorstel indienen binnen het SP CC.

De projectoproepen binnen SP CC zijn gelijkaardig aan die in het vorige LIFE-programma (2014-2020). Het gaat hier om zogenaamde “Standard Action Projects”, waarvoor jaarlijks open oproepen worden gepubliceerd in drie gebieden:

Voorwaarden

Doordat de projectoproepen zeer breed gaan, is er voor projecten zowel qua onderwerp (bijv. F-gas reductie, stedelijke mobiliteits- of renovatie-oplossingen, CCU, …) als qua type (beleidsontwikkeling, piloot, demonstratie, best practice, uitrol/opschaling, capaciteitsopbouw, kennisverspreiding, bewustmaking, …; en combinaties) heel veel mogelijk.

Impact in de vorm van bijdrage aan de realisatie van het Europees klimaat- en energiebeleid, een zekere vorm van innovatie, het opzetten van een stakeholderdialoog en het creëren van toegevoegde waarde voor de EU zullen echter elementen zijn die in elk succesvol project aan bod moeten komen.

Budget

De co-financieringsgraad voor CC-projecten is 60%. Er is geen vereiste inzake transnationale samenwerking.

Voor het onderdeel CC, zal er een totaal budget van ongeveer 950 miljoen euro beschikbaar zijn over de volgende 7 jaar. De 2022-projectoproep heeft een indicatief budget van 65,9 miljoen euro en mikt in totaal op ongeveer 35 projecten.

Deadline

De deadline voor indiening van de projectvoorstellen is 4 oktober 2022 (one-stage-applications).