Procedure

De notaris maakt de notariële akte van verdeling op. Een authentieke akte is immers noodzakelijk om de verdeling over te schrijven op het kantoor Rechtszekerheid, en zo de verdeling tegenstelbaar te maken aan derden.

De notaris beschikt over een termijn van 15 dagen om de akte van verdeling ter registratie aan te bieden bij een kantoor Rechtszekerheid ((opent in nieuw venster)) van de FOD Financiën. De verplichting tot registratie en tot betaling van de rechten rust op de notaris voor de akten die door hem worden opgemaakt. Het bedrag van de verschuldigde rechten moet hem evenwel worden voorgeschoten door de partijen.