Exploitatievormen

De taxivergunning is een unieke vergunning voor verschillende exploitatievormen. Iedereen die vandaag werkt met een vergunning voor taxi of verhuurvoertuig met bestuurder (VVB) zal na afloop van zijn huidige vergunning, aan de voorwaarden van deze nieuwe vergunning moeten voldoen.

Afhankelijk van het type vervoer dat u wil uitvoeren, gelden bijkomende voorwaarden.

Straattaxi

 • Met een vergunning voor straattaxi mag u in heel Vlaanderen uw taxidienst uitbaten. De vergunning is niet beperkt tot exploitatie in (of vanuit) de gemeente waar zij aangevraagd werd.
 • U vraagt de vergunning aan in de Vlaamse gemeente waar uw exploitatiezetel gevestigd is of zal gevestigd worden op het moment dat u start met de exploitatie.
 • De tarieven voor straattaxi’s zijn vrij. U moet zelf uw tarieven bepalen en duidelijk afficheren aan de klant
  • op de gele tarievenkaart als u taxilicht en taximeter gebruikt
  • op uw webpagina, app, folder, … als u enkel ritten op bestelling met voorafgaande prijsafspraak uitvoert
 • Een straattaxi hoeft geen gebruik te maken van een taxilicht en een taximeter. Een straattaxi regelt de afspraak en de betaling via een mobiele app of andere beveiligde digitale toepassing.
 • Met een straattaxi mag u niet binnen de 200 meter van een standplaats voor standplaatstaxi’s of van het luchthavendomein Brussel-Nationaal (Zaventem) komen, tenzij u passagiers aan boord hebt of een bestelling hebt voor die zone.
 • Er is geen begrenzing van het aantal straattaxi’s. Als u voldoet aan alle voorwaarden, zal uw gemeente de vergunning uitreiken.

Standplaatstaxi

 • Als u een standplaatstaxi wil uitbaten, vraagt u, naast uw vergunning, een aparte machtiging aan bij de gemeente waar de standplaatsen liggen van waaruit u de taxidienst wil exploiteren.
 • De tarieven voor standplaatstaxi’s kunnen vastgelegd worden door de gemeente. In dat geval worden die vermeld op de machtigingskaart
 • Standplaatstaxi’s maken verplicht gebruik van een taxilicht en een taximeter.
 • De gemeente kan een boven- of ondergrens bepalen voor het aantal taxi’s op de standplaatsen binnen haar grondgebied.
 • Standplaatstaxi’s mogen op hun terugrit ook mensen meenemen als straattaxi, met handopsteken. Als ze niet vertrekken vanop een standplaats, gelden de eigen tarieven volgens de prijselementen op de gele tariefkaart.

Ceremonieel vervoer

 • Voor vervoer in het kader van een ceremonie (trouw, doop, begrafenis …) stelt u bijkomend bij de vergunning een schriftelijke overeenkomst met de klant op.
 • De overeenkomst geldt voor minstens 3 uur, omdat hier de factor tijd belangrijker is dan de afgelegde afstand.
 • Voor ceremonieel vervoer zijn de milieunormen niet van toepassing. Een voertuig dat wordt vergund als ,,uitsluitend ceremonievoertuig”, mag niet ingezet worden voor andere diensten.

Openbaarvervoertaxi

 • Met een vergunning individueel bezoldigd personenvervoer kan je je tegen begin 2022 kandidaat stellen om ritten uit te voeren in opdracht van de Mobiliteitscentrale (nog niet operationeel). De tarieven voor de openbaar-vervoertaxi’s worden bepaald binnen de vervoerregio.

Overgangsbepaling

Vanaf 1 januari 2020 geldt een nieuwe vergunning voor het uitbaten van diensten voor individueel bezoldigd personenvervoer.

Voor bestaande taxi- en VVB-exploitanten met een vergunning afgeleverd voor 31 december 2019 geldt een overgangsbepaling waarbij de lopende vergunningen kunnen aflopen zoals voorzien. Dat betekent dat alle regels, mogelijkheden en beperkingen van die vergunning van toepassing blijven. Vergunningen vanaf 1 januari 2020 vallen meteen onder nieuwe voorwaarden, en moeten bv. bewijs van Nederlandse taalkennis aanleveren.

Let op: De bestuurderspas daarentegen geldt voor bestuurders en niet voor exploitanten, en is vanaf 1 juli 2020 wel verplicht voor alle bestuurders, ongeacht het type vergunning van de exploitant waarvoor ze rijden.

Voorwaarden

Voertuigen

De voertuigen van een taxidienst moeten aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De voertuigen zijn qua constructie en uitrusting geschikt voor het vervoer van maximaal 9 personen, de bestuurder inbegrepen.
 • De voertuigen moeten in 2020, 2025 en finaal 2030 voldoen aan steeds groenere normen. U krijgt zo de nodige tijd om groenere taxi’s in dienst te nemen.
 • De volgende voertuigen zijn vrijgesteld van de emissienormen:
  • ceremonievoertuigen ouder dan 40 jaar (omdat het niet mogelijk is om die voertuigen aan te passen aan de huidige emissienormen zonder de exclusiviteit of cultuurhistorische waarde te schaden)
  • minibussen voor aangepast vervoer (omdat die voertuigen extra uitrusting hebben om rolstoelers, scootmobielen, … veilig aan boord te brengen en te bevestigen, waardoor hun gewicht en verbruik toeneemt. Het belang van toegankelijke mobiliteit krijgt hier voorrang op de milieudoelstelling).

Voor andere voertuigen die uitsluitend voor ceremonieel vervoer vergund zijn, kan een vrijstelling worden aangevraagd.

Uitbater

Ook de persoon aan wie de vergunning verleend wordt, moet aan een aantal eisen voldoen:

 • De vergunning wordt slechts afgegeven aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de voertuigen, er beschikking over heeft door een contract van aankoop op afbetaling of beschikking heeft door een leasingovereenkomst.
 • De vergunning is persoonlijk en onoverdraagbaar.
 • Per exploitant (KBO-nummer) wordt maar 1 vergunning afgeleverd, met vermelding van het aantal voertuigen. Voor wie vandaag meerdere taxivergunningen heeft, is het belangrijk om na te gaan wat de gevolgen zijn van de verschillende geldigheidsdata.
 • De exploitant moet voldoende Nederlands kennen. Er is een overgangstermijn van 2 jaar na het afleveren van de vergunning om taalniveau B1 te halen. Bij uw aanvraag voegt u een ondertekende erewoordverklaring (Word bestand) toe waarin u verklaart dat taalniveau te zullen behalen. In tussentijd is niveau A2 voldoende.

Procedure

 • Exploitanten en kandidaat-exploitanten vragen hun vergunning of wijzigingen van die vergunning aan via de databank Centaurus 2020 ((opent in nieuw venster)). Schriftelijk aanvragen is ook mogelijk in de gemeente van hun vestigingszetel.
 • Het College van Burgemeester en Schepenen controleert de zedelijke waarborgen, beroepsbekwaamheid en de solvabiliteit en het bewijs van Nederlandse taalkennis van de aanvrager.
 • De vergunning wordt binnen een termijn van 45 dagen afgeleverd nadat de aanvraag volledig werd verklaard. Deze termijn kan in vakantieperiodes verlengd worden tot 60 dagen. Weigeringsbeslissingen worden gemotiveerd.
 • Een machtiging voor een standplaatstaxi vraagt u aan in de gemeente waar de standplaats gelegen is.

De vergunning wordt verleend voor een periode van 5 jaar, en is hernieuwbaar.

Bedrag

De vergunning wordt afgeleverd tegen een jaarlijkse retributie van 251,03 of 351,44 euro per vergund voertuig (exclusief eventuele zegelkosten). Het standaardbedrag in 2021 is 351,44 euro. Het verlaagde tarief geldt voor voertuigen die beantwoorden aan de emissienormen die vanaf 1/1/2025 zullen gelden.