Gedaan met laden. U bevindt zich op: Online aanvraagformulier attest voor verhoogde investeringsaftrek

Online aanvraagformulier attest voor verhoogde investeringsaftrek

Door het formulier in te vullen, kunt u een aanvraag indienen om een attest te verkrijgen voor een verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen.

Wie kan het formulier invullen

Het formulier wordt ingevuld en ondertekend door de belastingplichtige of een persoon die wettelijk bevoegd is om de onderneming te binden.

Procedure

Tijdens het invullen van de aanvraag mag u geen gebruik maken van de browserknoppen om terug te keren naar een vorige pagina. Wenst u zaken te corrigeren of wenst u later verder te werken, ga dan met de knop “Sla op en ga verder” tot het laatste scherm en sla het dossier voorlopig op. Wanneer u uw dossier voorlopig opslaat, kunt u later verder werken aan het dossier door het ingeven van 3 gegevens: accountcode van uw onderneming, code van het dossier en het dossiernummer.

Indien u in de toekomst een volgend project wenst in te dienen voor dezelfde onderneming, moet u enkel de accountcode van uw onderneming en een mailadres ingeven om een nieuw dossier te openen. U krijgt dan automatisch een nieuwe dossiercode en een nieuw dossiernummer voor dat dossier. Alle gegevens van de onderneming worden op die manier opgehaald en u hoeft deze niet meer in te geven.

Gebruik nooit een accountcode van een bestaande onderneming om een aanvraag van een andere onderneming (met een ander KBO-nummer) te doen, om vervolgens tijdens de aanvraag de ondernemingsgegevens opnieuw te wijzigen. In dit geval moet u vanaf nul opnieuw een aanvraag indienen en een nieuwe accountcode aanmaken. Enkel indien bepaalde gegevens van de onderneming wijzigen (bv. een adresverandering) kunt u de bestaande accountcode van de onderneming wijzigen. De ondernemingsgegevens van alle bestaande dossiers zullen dan ook gewijzigd worden.

Meer informatie over de gebruik van de toepassing vindt u in bijlage 2 van de handleiding ‘Verhoogde investeringsaftrek’(PDF bestand opent in nieuw venster) (Opgelet: de nieuwe handleiding is binnenkort beschikbaar).

Gegevens

Tijdens het invullen van de aanvraag heeft u een aantal boekhoudkundige en fiscale gegevens nodig. Om het invullen te bespoedigen, houdt u best deze gegevens bij de hand:

  1. Ondernemingsnummer (KBO-nummer of BTW-nummer).
  2. Adres van uw belastingkantoor Controle Vennootschapsbelasting (NIET van uw BTW-kantoor).
  3. Het belastbaar tijdperk/tijdperken (periode waarin de investering zijn verkregen of tot stand gebracht). Indien de investeringen lopen over verschillende boekjaren, loopt het belastbaar tijdperk van het begin van het boekjaar van de eerste factuur tot het einde van het boekjaar van de laatste factuur (en dus over meerdere boekjaren).
  4. Facturen van de investering. Indien meer dan 10 facturen moet u een Excelbestand met een overzichtslijst van de facturen opladen.
  5. Rekeningnummer in de boekhouding waar de investeringen worden geboekt: bv. 21, 22 (NIET het bankrekeningnummer)
  6. Korte technische beschrijving van de leveranciers. De omschrijving op de factuur is meestal voldoende als deze aangeeft wat is aangekocht.
  7. Categorie van de investering (meer informatie in Bijlage I van de handleiding ‘Verhoogde investeringsaftrek’(PDF bestand opent in nieuw venster))
  8. Absolute energiebesparing in l stookolie, kWh elektriciteit of m³ aardgas
  9. Voor categorie 2 (isolatie leidingen), categorie 3 (isolatie ovens), categorie 8 (aanpassing apparatuur), categorie 9 (nieuwe processen): procentuele energiebesparing ten opzichte van de toestand vóór investeringen. De procentuele energiebesparing moet berekend worden. U kunt deze ofwel toevoegen aan de technische beschrijving (zoals beschreven in punt 6) of u kunt dit als afzonderlijk document samen met de stavingsdocumenten aan ons bezorgen.
  10. Voor categorie 12: procentuele toename van het tonnage per spoor of waterweg. U kunt deze ofwel toevoegen aan de technische beschrijving (zoals beschreven in punt 6) of u kunt deze als afzonderlijk document samen met de stavingsdocumenten aan ons bezorgen.