De overdracht

Het verkooprecht is verschuldigd als u de eigendom van een onroerend goed overdraagt. Meestal gebeurt dit door de verkoop van het onroerend goed, maar er zijn ook andere overdrachten waarop het verkooprecht verschuldigd is, zoals bij een ruil van onroerende goederen.

De akte

Onderhandse verkoopovereenkomst

Het verkooprecht is verschuldigd vanaf het ogenblik dat een (mondelinge) verkoopovereenkomst ((opent in nieuw venster)) gesloten is. Deze overeenkomst, waarin de verkoper zich er toe verbindt om een goed tegen een bepaalde prijs over te dragen aan de koper, noemt men de "onderhandse verkoopovereenkomst" of het "compromis".

Notariële akte

Deze onderhandse verkoopovereenkomst vormt de basis van de notariële akte. De notariële akte is een authentieke akte, wat betekent dat zij rechtszekerheid verschaft en als enige de mogelijkheid biedt om de overschrijving ervan te bekomen op het hypotheekkantoor. Het verkooprecht wordt geheven bij de registratie van deze notariële akte of het geschrift die de verkoopovereenkomst bevat.

Als u over bepaalde zaken nog geen zekerheid hebt, kies dan voor een voorlopige verkoopovereenkomst (compromis) met opschortende voorwaarden. U komt dan met de verkoper overeen dat u de verkoop van die voorwaarden laat afhangen. Het verkooprecht op een verkoop onder opschortende voorwaarde ((opent in nieuw venster)) wordt pas opeisbaar als de opschortende voorwaarde wordt vervuld.

In welk gewest?

De Vlaamse belastingdienst is enkel bevoegd voor de registratiebelasting die gelokaliseerd is in het Vlaams Gewest.

Het verkooprecht is verschuldigd in het Gewest waar het verkochte goed is gelegen.

  • Als in één en dezelfde akte verschillende goederen worden verkocht die in verschillende Gewesten zijn gelegen, is het verkooprecht gelokaliseerd in het Gewest van de ligging van elk van de goederen.
  • In het geval van een ruil van twee onroerende goederen, die in verschillende gewesten zijn gelegen, is het verkooprecht gelokaliseerd in het Gewest waar het goed met het hoogste kadastraal inkomen gelegen is.