Voorwaarden

Tot en met 31 december 2019 geldt een specifiek gunstregime voor de schenking van een bouwgrond die in het Vlaams Gewest ligt. Het gunstregime wordt alleen toegekend als één of meerdere begiftigde(n) zich ertoe verbinden om de hoofdverblijfplaats op het adres van de verkregen bouwgrond te vestigen binnen de vijf jaar te rekenen vanaf de schenkingsakte.

 • In de eerste plaats moet de Vlaamse schenkbelasting van toepassing zijn.

 • De schenking moet een onroerend goed betreffen dat volgens de stedenbouwkundige voorschriften bestemd is voor woningbouw (bouwgrond).

  Informatie over de stedenbouwkundige classificatie van een perceel grond kan bekomen worden bij de bevoegde stedenbouwkundige overheid (de gemeente waar het onroerend goed is gelegen), eventueel via het aanvragen van een stedenbouwkundig attest.

  Het is niet noodzakelijk dat de volle eigendom van de bouwgrond wordt geschonken. Ook de schenking van alleen de blote eigendom of het vruchtgebruik komen in aanmerking. Bovendien kan ook de schenking in onverdeeldheid (zoals een schenking van een bouwgrond aan 2 kinderen) van het gunstregime genieten.

  • De schenker kan een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zijn.
  • De begiftigde moet wel altijd een natuurlijke persoon zijn. Een schenking aan bijvoorbeeld een vzw komt dus niet in aanmerking voor het gunstregime.
 • De akte van schenking moet verleden worden in de periode van 1 januari 2003 tot en met 31 december 2019. Als de schenkingsakte een opschortende voorwaarde bevat en deze voorwaarde vervuld wordt pas na die periode vervuld, zijn de gewone tarieven van toepassing.

  Hetzelfde geldt voor een schenking met een tijdsbepaling die later is dan voormelde periode.

 • De begiftigden, of minstens een van hen, moeten binnen de vijf jaar na de schenkingsakte hun hoofdverblijfplaats vestigen op het adres van de verkregen bouwgrond.

Tarief

Het tarief wordt bepaald door:

 • zowel de band die de schenker heeft met de begiftigde
 • als de grootte van de schenking.

Procedure

Om van het gunstregime voor bouwgronden te genieten moet aan een aantal vormvoorwaarden voldaan worden. In de akte van schenking moet expliciet worden vermeld:

 • dat het perceel grond volgens de stedenbouwkundige voorschriften bestemd is voor woningbouw.
 • dat de begiftigden of één van hen zich ertoe verbinden om binnen de vijf jaar te rekenen vanaf de datum van de akte hun/zijn hoofdverblijfplaats te vestigen op het adres van de verkregen bouwgrond.